Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку

Мета викладання дисципліни – професійна підготовка студентів до організації роботи з розвитку елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Теорії та методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» студент має набути таких компетенцій:
Знати:
– роль і місце математичного розвитку дітей дошкільного віку у освітньому процесі;
– теоретичну спадщину вітчизняних і зарубіжних педагогів;
– історію розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні, вплив на цей процес соціально-політичних та історико-культурних подій;
– сучасні тенденції розвитку методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку в Україні та за кордоном;
– форми, методи, засоби логіко-математичного розвитку дітей у дошкільних навчальних закладах і родині;
– специфіку планування навчальної роботи з дітьми раннього і дошкільного віку з метою реалізації пізнавальних, розвиваючих і виховних аспектів педагогічного процесу і забезпечення індивідуально – диференційованого підходу до вихованців;
– інноваційні педагогічні технології з метою застосування в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу;
– нормативно-правову базу забезпечення діяльності дошкільної освіти;
– загальні підходи до відбору змісту математичного розвитку дітей дошкільного віку;
– сучасні чинні програми та їх наступність з програмою початкової школи;
– керівництво професійною діяльністю педагогів дошкільних установ і процесами, що відбуваються в практиці з математичного розвитку дітей дошкільного віку
Уміти:
– застосовувати на практиці основні математичні поняття (величина, множина, числа, алгоритми і т. ін.);
– визначати та аналізувати уявлення дітей про множину для визначення перспективних напрямків навчання лічильній та обчислювальній діяльності й розвитку логічного мислення з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
– визначати етап, на якому знаходиться кожна дитина з метою застосування індивідуально-диференційованого навчання дітей на спеціально організованих заняттях та в повсякденному житті;
– визначати та аналізувати уміння порівнювати предмети за величиною шляхом виокремлення окремих ознак з метою розвитку розумових якостей;
– використовувати ігрові та практичні методи, діагностувати уявлення дітей про форму предметів та геометричні фігури;
– діагностувати та аналізувати уявлення дітей про простір і час для визначення перспективних напрямків навчальної роботи з ними з урахуванням темпів індивідуального розвитку;
– планувати в різноманітних формах і видах пізнавальної діяльності елементи ознайомлення з математичними поняттями: лічба, геометричні фігури, величина, орієнтація в часі та просторі;
– добирати малі літературні форми (приказки, прислів’я, загадки) з елементами математики, враховуючи індивідуальні та вікові особливості дітей;
– добирати методи і прийоми навчання на заняттях з математики та планувати вирішення завдань математичного характеру на заняттях з інших розділів програми, реалізуючи тим самим математичний аспект Базового компоненту дошкільної освіти;
– здійснювати поточне та перспективне планування залучення членів родини дитини до аналізу виховних ситуацій, розв’язання педагогічних задач, педагогічних ігор, педагогічних ситуацій, театралізованих дійств для пропедевтики педагогічних помилок;
– чергувати завдання за їх інтенсивністю, інтелектуальним навантаженням, переважанням мислительних операцій, участю різних аналізаторів, враховуючи природні інтереси та бажання дітей та рівень їх математичного розвитку;
– використовувати в різних формах організації роботи дітей (індивідуальна, групова, колективні заняття) дидактичні ігри, дидактичні вправи, практичні та словесно-логічні завдання, що сприяють засвоєнню сенсорних еталонів, оволодіння перцептивними та ленемічними діями, розвитку різних властивостей уваги (обсяг, стійкість, переключення, розподіл, концентрація), мислительних операцій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування);
– здійснювати поточний та рубіжний контроль в процесі організованих занять, організованих видів діяльності та в повсякденному житті, використовуючи тестування, спостереження тощо.

Змістовий модуль 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 1. Предмет і завдання методики формування елементарних математичних уявлень
Тема 2. Розвиток ідей навчання дітей дошкільного віку  елементам математики
Тема 4. Зміст, засоби та методи формування елементарних математичних уявлень
Тема 5. Форми організації навчання дітей елементам математики
Тема 6. Заняття – основна форма організації навчання дітей дошкільного віку  елементам математики

Змістовий модуль 2
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 7. Множини, операції над множинами
Тема 8. Формування у дітей дошкільного віку уявлень про множину
Тема 9. Поняття числа, лічби, системи числення
Тема 10. Методика формування уявлення про число та навчання лічбі
Тема 11. Методика навчання дітей розв’язуванню арифметичних задач

Змістовий модуль 3
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 12. Методика ознайомлення дітей дошкільного віку з величиною предметів. Формування у дітей уявлень про вимірювання величини
Тема 13. Форма та геометрична фігура. Методика формування уявлень про форму та геометричну фігуру
Тема 14. Поняття простору та просторової орієнтації. Методика формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку
Тема 15. Формування уявлень про час. Виховання чуття часу у дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 4
НАСТУПНІСТЬ В РОБОТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї ТА ШКОЛИ В РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Тема 16. Планування роботи з розвитку математичних уявлень у дітей в дошкільному навчальному закладі
Тема 17. Види та форми взаємодії сім’ї та дошкільного навчального закладу в навчанні елементам математики
Тема 18. Особливості формування математичних уявлень у дітей різновікових груп
Тема 19. Методичні особливості формування математичних уявлень у шестирічок
Тема 21. Наступність у роботі дошкільного навчального закладу та школи в навчанні дітей математиці. Вимоги сучасної початкової школи до математичної підготовки дітей у дошкільному навчальному закладі
Тема 22. Діагностика розвитку математичних уявлень у дітей
Тема 23. Педагогічні технології математичної освіти дітей дошкільного віку

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

 1. Альтхауз Д. Цвет, форма, количество. Опит работы по развитию познавательньїх способностей детей дошкольного возраста / Пер. с нем. под ред. В. В. Юртайкина / Д. Альтхауз, Е.Дум. ‒ М., 2000. ‒ 64 с. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу:http://virmary.ucoz.ru/load/9-1 -0-26
 2. Аромштам М. С. Пространственная геометрия для ма¬лышей. Приключения Ластика и Скрепочки: Развивающие занятия [Електронний ресурс] / М. С.Аромштам. ‒ М., 2004. ‒ 96 с.‒ Режим доступу: http://rutracker.org/forum/v5iewtopic.php?t=3526400
 3. Баглаєва Н. Вимірювання – цікаво і корисно / Н. Баглаєва // Дошкільне виховання. − 2001. – № 5. − С.8-10.
 4. Баглаєва Н. Діагностика логіко-математичних умінь дитини / Н. Баглаєва // Палітра педагога. – 1998. – №3. – С.7-9.
 5. Баглаєва Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят / Н. І. Баглаєва. // Дошкільне виховання. – 1999. – № 7. – С. 3-4.
 6. Барташнікова І. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика дітей до навчання в школі. Тести для дітей 5-7 років / І. А. Барташнікова, О. О. Барташніков. – Тернопіль : Богдан, 1998. – 84 с.
 7. Баряева Л. Математика для дошкольников в играх и упражнениях / Л. Б. Баряева, С. Ю. Кондратьева. – СПб. : КАРО, 2007. – 288 с.
 8. Беженова М. Математическая азбука. Формирование элементарных математических представлений / М. Беженова. – М. : Эксмо, СКИФ, 2005. – 64 с.
 9. Белошистая А. Дошкольный возраст : формирование и развитие математических способностей / А. В. Белошистая // Дошкольное воспитание. – 2000. – № 2. – С.69-79.
 10. Белошистая А. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: учебное пособие / А. В. Белошистая. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 400 с.
 11. Бєлікова Н. Комп’ютерно-ігровий комплекс / Н. Бєлікова // Палітра педагога. – 2001. – № 4. – С.14-17.; 2002. – № 1. – С.19-22.
 12. Білоуско Л. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку за допомогою засобів наочності (моделей) / Людмила Білоуско // Рідна школа. – 2002. – №7. – С.45-48.
 13. Богуславская З. М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста : кн. для воспитателя дет. сада / З. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. – М. : Просвещение, 1991. – 207 с.
 14. Божко В. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник / В. Г. Божко, А. В. Сазонова. – Луганськ : Знання, 2008. – 100 с.
 15. Бородата Л. Дітям про величину / Л. Бородата // Дошкільне виховання. – 1992. − № 10. − С.10.
 16. Брежнєва О. Сучасні інноваційні підходи до забезпечення математичної освіти дітей дошкільного віку / О. Брежнєва // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2001. – Випуск 1 (44). – С.127-132.
 17. Брежнєва О. Формування пізнавальної активності / О. Г. Брежнєва // Дошкільне виховання. − 1998. − № 3. – с. 12-14
 18. Буре Р. Учите детей трудиться / Р. С. Буре, Г. Н. Година. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
 19. Венгер Л. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Л. А. Венгер. – М. : Педагогика, 1986. – 224 с.
 20. Волкова Г. Игровая деятельность в устранении заикания у дошкольников: книга для логопеда / Г. А. Волкова. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
 21. Волчкова В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ / В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. – М. : ТЦ «Учитель», 2009. – 91 с.
 22. Воспитание детей в игре: пособ. для воспитателя дет. сада / сост. : А. К. Бондаренко, А. И. Матусик. – М. : Просвещение, 1983. – 192 с.
 23. Выгодский М. Справочник по элементарной математике / М. Выгодский. – М. : Наука, 1979. – 520 с.
 24. Выгодский М.Я. Справочник по елементарной математике [Електронний ресурс] / М.Я.Выгодский. ‒ М.: Наука, 2006. ‒ 509 с.. ‒ Режим доступу: http://www.alleng.ru/d/math/math42.htm
 25. Гавриш Н. Гра-стратегія як засіб формування творчої особистості в дошкільному віці / Н. Гавриш, А. Іванова // Особливості освіти дітей шестирічного віку : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. – К. : КМПУ імені Б. Д. Грінчека, 2004. – С.26-27.
 26. Грибанова О. Математика дошкільнятам / О. К. Грибанова, В. В. Ко¬-лечко, А. М. Пасєка, К. Й. Щербакова. – К. : Рад. шк., 1990. – 112 с.
 27. Грибанова О. Методика формування елементарних матема¬тичних уявлень у дітей дошкільного віку / О. К. Грибанова. – К. : Вища школа, 1987. – 136 с.
 28. Грибанова О. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей / О. К. Грибанова, К. Й. Щербакова та ін. – К. : Вища школа, 1987. – 134 с.
 29. Гриневич Г. Формирование математических представлений у детей дошкольного возраста / Г. Д. Гриневич, Е. М. Водо¬пьянов. – К. : Издательское объединение «Вища школа», 1975. – 128 с.
 30. Громова О. Е. Формирование элементарных математических пред¬ставлений у детей раннего возраста [Електронний ресурс]/ О. Е.Громова. М.: ТЦ Сфера, 2006. ‒ 48 с. ‒ Режим доступу: http://elbooka.com/kniga/kniga-detskaja/44936-gromova-oe-formirovanie-elementamyh-matematicheskih-predstavleniy-u-detey- rannego-vozrasta.html
 31. Давыдов В. Психологические особенности «дочислового» периода обучения математике / В. В. Давыдов // Возрастные возможности усвоения знаний / Под ред. Эльконина Д. Б., Давыдова В. В. – М., 1966. – 150 с.
 32. Дайте детям наиграться / Сост. С. Л. Новоселова, И. А. Качанова, Н. Г. Власова. – Вологда : ВИРО, 2001. – 110 с.
 33. Данилова В. Обучение математике в детском саду: Практические се-ми¬нарские и лабораторные занятия / В. В. Данилова, Т. Д. Рихтерман, З. А. Михайлова и др.‒ М. : Академия, 1998. – 160 с.
 34. Дмитриева В. Развитие интеллекта ребенка в раннем возрасте: Задания и упражнения на развитие внимания, моторики, памяти, мышления, речи / В. Дмитриева. – [2-е изд].. – СПб. : Корона принт, 2003. – 160 с.
 35. Дошкільна освіта в Україні : Нормативно-правове регулювання / упоряд. Л. Гураш, Т. Вороніна. – К. : Вид. дім «Шкіл. Світ» : Вид. Л. Галіцина, 2006.– 120 с.
 36. Ерофеева Т. Математика для дошкольников : Книга для вос¬питателей детского сада / Т. И. Ерофеева. – М. : Просвещение, 1992. – 191 с.
 37. Жуйкова Т. П. Характеристика метода моделирования в формирова¬нии пространственных представлений у детей старшего дошкольного возраста [Електронний ресурс] / Т. П. Жуйкова // Актуальные задачи педагогики: материалы II междунар. науч. конф. (г. Чита, июнь 2012 г.). ‒ Чита: Издательство Молодой ученый, 2012. ‒ С. 41-44. ‒ Режим до-ступа: http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/59/2408/
 38. Зайцева Л. Елементарна математична компетентність / Л. Зайцева // Дошкільне виховання. – 2004. – № 7. – С.12-15.
 39. Зайцева Л. Формування елементарної математичної компетентності в дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття канд. пед. наук : 13.00.08 : «Дошкільна педагогіка» / Л. І. Зайцева. – К., 2005. – 20 с.
 40. Закон України «Про дошкільну освіту» // Загальна середня освіта : зб. норм.-прав. докум. – Ч.1. – К. : ЗАТ “НІЧЛАВА”, 2003. – С.98-124.
 41. Зварыгина Е. Педагогические подходы к компьютерным играм для дошкольников / Е. В. Зварыгина // Информатика и образование. – 1990. – № 6. – С.94-104.
 42. Звонкин А. Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников / А. К. Звонкин. − Москва : МЦНМО, 2007. − 240 с.
 43. Ільченко Л.В. Логіко-математичні ігри як засіб формування мислення старших дітей дошкільного віку . Навчально-методичний посібник / Л. В. Ільченко, Н. С. Чернега ‒ м. Сквира: «Джерело», 2011. – 70 с. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу до ресурсу http://skviravo.ucoz.ru/load/doshkilna_osvita/ilchenko_ljudmila_viktorivna/2-1-0-238
 44. Катаева А. Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в развитии: пособ. для учителя / А. А. Катаева, Е. А. Стребелева. – М. : Владос, 2001. – 224 с. : ил. – (Коррекционная педагогика).
 45. Кобрій О. Технології логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / О. Кобрій. – Дрогобич : Ред,-вид. відділ Д ДПУ імені Івана Франка, 2010. – 63 с.
 46. Ковалев Ф. Золотое сечение в живописи : учеб. пособ. / Ф. В. Ко-валев. – К. : Вища шк., 1989. – 143 с.
 47. Ковальчук В. Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень: курс лекцій / В. Ю. Ковальчук, О. О. Жигайло, О. В. Шаран. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – 314 с.
 48. Коломієць А. Математична гармонія природи : кн. для вчителя / А. М. Коломієць. – Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТД», 2007. – 235 с.
 49. Комарова Л. Как работать с палочками Кюизенера? Игры и упражнения по обучению математике детей 5-7 лет / Л. Д. Комарова. – М. : Издательство ГНОМ и Д, 2006. – 64 с.
 50. Кононович А.Н. Игровые комплексы по формированию элементарных математических представлений у дошкольников в группе Почемучки (4-й год жизни) / А.Н. Кононович. Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2007 — 72 с. [Електронний ресурс). — Режим доступу до електронного ресурсу: http://elbooka.com/kniga/kniga-detskaia/44936-gromova-oe-formirovanie-elementarnyh-matematicheskih-predstavleniv-u-detev- rannego-vozrasta.html
 51. Крутій К. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих діт¬лахів / К. Л. Крутій, Н. В. Маковецька. – Запоріжжя : ЛІПС Лтд., 2000. – 204 с.
 52. Леушина А. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста / А. М. Леушина. – М. : Просвещение, 1974. – 368 с.
 53. Математическая подготовка детей в дошкольных учреждениях / сост. В. В. Данилова. – М. : Просвещение, 1987. – 175 с.
 54. Михайлова З. Игровые занимательные задачи для дошкольников : пособие для воспит. дет. сада / З. А. Михайлова. – М. : Просвещение, 1985. – 96 с.
 55. Момот Л. Творчий розвиток учнів у процесі навчання / Л. Момот, Л. Шелестов // Шлях освіти. – 1998. – №1. – С.10-12.
 56. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр / В. Моторин // Дошкольное воспитание. – 2000. – №11. – С.53-57.
 57. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи у вихованні дітей: навчально-метод. посібник / за ред. проф. Н. В. Лисенко. – К. : Слово, 2012. – 296 с.
 58. Никитин Б. П. Ступеньки творчества или развивающие игры / Б. П. Никитин. – М. : Просвещение, 1990. – 160 с.
 59. Никоненко Л. Игры в педагогическом процессе : метод. рекомендации / Л. А. Никоненко. – Псков : ПОИПКРО, 1997. – 39 с.
 60. Нікітін Б. Сходинки творчості або розвиваючі ігри / Борис Павлович Нікітін. – К. : Радянська школа, 1991. – 144 с.
 61. Новикова В. Математика в дитячому садку. 3-4 роки. Конспекти занять / В. П. Новикова. – [Пер. з рос. мови]. – Х. : Видавництво «Ранок», 2007. – 72 с.
 62. Новоселова С. Новая информационная технология в работе с дошкольниками. Применима ли она? / С. Л. Новоселова, Ф. П. Петку, И. Ю. Пашелите // Дошкольное воспитание. – 1989. – № 9. – С.73-76.
 63. Новоселова С. Проблема информатизации дошкольного образования / С. Л. Новоселова // Информатика и образование. – 1990. – № 2. – С.93-96.
 64. Носова Е. Логика и математика для дошкольников / Е. Носова, Р. Непомнящая. − СПб. : Дество-Пресс, 2002. − 95 с.
 65. Носова Е. Предлогическая подготовка детей дошкольного возраста. Использование игровых методов при формировании у дошкольников математических представлений / Е. А. Носова. – Л., 1990. – C.47-62.
 66. Пантюк Т. Організація ігрової діяльності у дошкільному віці : навч. посіб. / Т. І. Пантюк, М. П. Пантюк. – Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 146 с.
 67. Петерсон Л. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. Методические рекомендации : 3-й год обучения : конспект занятий / Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова. – Ч.1. – М. : Ювента, 2010. – 224 с.
 68. Петку Ф. Компьютерные игры – особенности использования в дошкольном возрасте / Ф. П. Петку // Разнообразие форм воспитания и обучения дошкольников в психолого-педагогическом аспекте : Сб. науч. тр. / Редкол. : Л. А.Парамонова (отв.ред.) и Е. М.Гаспарова. – М. : Изд. АПН СССР, 1990. – С.113-119.
 69. Петрова В. Ф. Методика математического образования детей дошкольного возраста [Електронний ресурс] / В. Ф. Петрова / Каз.федер.ун-т. – Казань, 2013. – 203 с. ‒ Режим доступу до електронного ресурсу http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21452/20_218_A5kl-000510.pdf
 70. Піроженко Т. Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». Сучасний погляд на логіко-математичну компетентність дошкільника / Т. Піроженко, М. Машовець, О. Старченко // Дитячий садок. – 2009. – № 27 (507). – С.28-30.
 71. Плетенецька Л. Мандрівка у народну математику / Л. Плетенецька // Палітра педагога. − 1999. − №1. − С.3-8.
 72. Плетеницька Л. Логіко-математичний розвиток дітей дошкільного віку / Л. С. Плетеницька, К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ЛІПС, 2002. – 156 с.
 73. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тамара Іллівна Поніманська. – К. : Академвидав, 2004. – 456 с.
 74. Розвиваємо увагу й логічне мислення / С. В. Пєхарєва, М. П. Андрусенко. − Х. : Вид. група «Основа», 2007. − 112 с.
 75. Сербина Е.В. Математика для малышей [Електронний ресурс] / Е. В. Сербина. ‒ М., 1992. ‒ 77 с. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://www.twirpx.com/file/295001/.‒ Название с екрана.
 76. Соловьева Е. Геометрическая аппликация: пособие для детей 5-6 лет [Електронний ресурс] / Е. Соловьева (для старших дітей дошкільного віку ). ‒ М.: Просвещение, 2010. ‒ 31 с.. ‒ Режим доступу: http://elbooka.com/kniga/kniga-detskaia/9905-geometricheskava- applikaciva-posobie-dlva-detev-5-6-let-soloveva-e.html
 77. Сорокова М. Система М. Монтессори : теория и практика : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. Г. Сорокова. – М. : Академия, 2007. – 384 с.
 78. Степанова Т. Індивідуалізація і диференціація навчання математики дітей старшого дошкільного віку. – [Монографія] / Т. М. Степанова. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2010. – 208 с.
 79. Стеценко І. Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей 4-го року життя / І. Б. Стеценко. – К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112 с.
 80. Сухар В. Л. Дидактичні ігри. Старший дошкільний вік / Авт.-упоряд. В. Л. Сухар. – X. : Вид-во «Ранок», 2012. – 192 с.
 81. Сучасне заняття в дошкільному закладі: навч.-метод. посіб. / За ред. Н. В. Гавриш; авт. кол. : Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496 с.
 82. Теоретичні засади організації педагогічного процесу в різновіковій групі дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2139/1/Teoretychni_zasady_orhanizatsii_pedahohichnoho_protsesu_v_riznovikovii_hrupi_doshkilnoho_navchalnoho_zakladu.pdf. ‒ Назва з екрану.
 83. Формирование элементарных математических представлений у дош-кольников [Електронний ресурс]/ Под ред. А.А.Столяра. — М.: Просвещение. ‒ 1988. ‒ 303 с. ‒ Режим доступу до ресурсу: http://www.i-gnom.ru/books/formirovaniye_math_pred.html
 84. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников / Под ред. А. А.Столяра. – М. : Просвещение, 1988. – 303 с.
 85. Хорошковська О. До школярик : Підр. з навчання грамоти і математики / О. Н. Хорошковська, Н. Д. Мацько. – К. : Артек, 1996. – 232 с.
 86. Щербакова Е. Формирование временных представлений / Е. И. Щербакова , О. А. Фунтикова // Дошкольное воспитание. 1988. − №3. ‒ С.5-14.
 87. Щербакова К. Й. Теорія і методика логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку: навчальний посібник / К. Й. Щербакова, О. Г. Брежнєва. – Мелітополь : Вид. буд. Мелітопольської міської друкарні, 2015. – 200 с.
 88. Щербакова К. Методика навчання математики дітей дошкільного віку / Катерина Йосифівна Щербакова. – К. : Вища шк., 1982. – 264 с.
 89. Щербакова К. Методика формирования елементов математики у дошкольников : учеб. пособ. / К. И. Щербакова. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2005. – 392 с.