СТАТТІ у журналах ЗІ СПИСКУ БАЗ ДАНИХ EBSCO, COPERNICUS (вітчизняні видання)

2022

 1. Палагнюк О. В. Ідентичність як сутнісне ядро соціальної солідарності. Наукові перспективи: журнал. No 2(20). 2022 С. 463-483. DOI: https://doi.org/10.52058/2708-7530-2022-2(20)-463-483 (Фахове видання, Категорія “Б”, Index Copernicus
 2. Палагнюк О. В. Соціальна солідарність в умовах війни: етномовний вимір Буковини. Проблеми політичної психології, 26(1). 2022. DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol26-Year2022-115 (Фахове видання, Index Copernicus)
 3. Палагнюк О. В. Соціально-психологічні аспекти соціальної солідарності в умовах суспільних трансформацій: спроба концептуалізації. Науковий вісник ХДУ Серія Психологічні науки, № 1 (2022). С. 67-77. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2312-3206/2022-1-9   (Фахове видання, Категорія “Б”, Index Copernicus

2021

 1. Kostyk L., Kostyk V., Platash L., Palahnyuk O. Major aspects of studying gender identity of children in the teaching and educational process with the proceedings of the I Correspondence International Scientific and Practical Conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences» held on May7th, 2021 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) and LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria).Grail of science. No 4(May, 2021). P. 419-436. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021
 2. Доскач С.С., Костик Л.Б. Технології інформаційно-маніпулятивного впливу на суспільно-політичну свідомість та поведінку сучасної молоді. Наука і освіта Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. 2021. № 2. 27-33. DOI: https://doi.org/10.24195/2414-4665-2021-2-4 (Фахове видання, Категорія “Б”, Index Copernicus)
 3. Костик Л., Темерівська Т., Ефективнісь нетрадиційніх методів лікування та реабілітації дітей із частими захворюваннями органів дихання в умовах закладу дошкільної освіти Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини.  Випуск 21. 2021. С.5-10. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2021-21 (Фахове видання, Категорія “Б”, Index Copernicus)
 4. Костик Л.Б., Батринчук З Р., Платаш Л.Б. Формування творчої особистості педагога у процесі його комунікативної діяльності. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія №66, 2021. С. 66-72. DOI: 10.31652/2415-7872-2021-66-66-72. (Фахове видання, Категорія “Б”, Index Copernicus)
 5. Костик Л.Б., Гончар Н.П., Цегельник Т.М. Особливості пісочної терапії як методу розкриття творчого потенціалу дитини. Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій». Видавничий дім «Гельветика», 2021. С.232-236.  DOI: https://doi.org/10.32843/2663– 6085/2021/36.48 (Фахове видання, Категорія “Б”, Index Copernicus)
 6. Костик Л.Б., Доскач С.С., Батринчук З Р., Платаш Л.Б. Міжкультурна комунікація у процесі професійної підготовки майбутніх психологів та педагогів. Науковий журнал «Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах». № 76, Т.2. Видавничий дім «Гельветика»,  Запоріжжя : КПУ, 2021. С. 81-87.  DOI: https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.76-2.14 (Фахове видання категорія В, Index Copernicus).
 7. Палагнюк О. В. Соціальна солідарність в контексті пошуку шляхів досягнення і збереження цілісності суспільства: міждисциплінарний аналіз.  Проблеми політичної психології. 24 (1), 2021. 73-94. DOI: https://doi.org/10.33120/popp-Vol24-Year2021-66 (Фахове видання, Index Copernicus)
  Чуйко Г.В., Чаплак Я.В., Комісарик М.І. Психологічна безпека особистості в нестабільному світі. Психологічний часопис. Т.7. № 1(45). 2021. C.65-81.DOI: https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1.6; DOI: https://doi.org/10.31108/1.2021.7.1; https://archer.chnu.edu.ua/handle/123456789/1214 (Index Copernicus)

2020

 1. Pishchanska V.; Khlystun O.; Tyurina V.; Tomashevska M.; Kvasetska Y., & Dobrovolska R. Requisitos de prontidão do professor para a atividade inovadora no contexto da formação da sua competência profissional. Laplage Em Revista, 7(3), 2021. Р .324-329. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731300p.324-329
 2. Журат Ю.В, Тернавська Т.А. Дистанційне навчання у період карантину: переваги і недоліки. Наукові записки. серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя: науковий журнал. № 2, 2020. С. 76-81.
 3. Канівець Т.М., Журат Ю., Тернавська Т., Фесун Г. Інтерактивні методи соціально-педагогічної роботи та ефективність їх використання в діяльності ЦСССДМ. Journal «Science Rise: Pedagogical Education», 3 (36), 2020. С.42-46. 
 4. Микитейчук Х. Теоретичні засади підготовки дитини до початку читання в Польщі. Наукові записки. Випуск 188. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. С. 189-193 (фахове видання).
 5. Микитейчук Х.І., Звоздецька В.Г. Діагностичні методики для вивчення дітей на етапі підготовки до школи в Республіці Польща. Педагогічний дискурс. Випуск 28. Хмельницький, 2020. С. 55-61.
 6. Щербакова К., Комісарик М. Вивчення якості математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр., 2020. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 183-192 (Index Copernicus).

2019 

 1. Бабюк Т., Перепелюк І. Готовність вихователя до формування екологічної поведінки старших дошкільників. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 209–215 (фахове видання).
 2. Гордійчук М., Колтунович Т. Методика активізації пізнавальної діяльності у контексті проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 224–231 (Iфахове видання).
 3. Журат Ю. В., Голик Б.М. Розвиток психологічної готовності вихователів закладів дошкільної освітидо роботи з обдарованими дітьми. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.5–9.
 4. Іванчук М., Олійник М. Розвиток особистісного потенціалу молодшого школяра в умовах інтегрованого навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 224–231 (фахове видання).
 5. Квасецька Я.А. Кирило Селецький в історії дошкільного виховання України. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 15-18. 
 6. Колтунович Т. А., Поліщук О. М. Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.19–26.
 7. Колтунович Т. А., Поліщук О. М. Особливості емоційних проявів у вихователів з різними рівнями професійних деформацій. Психологічний часопис : зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. №2. Вип.22. С.99-119.
 8. Костик Л.Б. Формування гендерної ідентичності дітей ошкільного віку Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 31-34.
 9. Мачинська Н.І., Олійник М.І. Самоосвітня діяльність – чинник професійного зростання викладача. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.39-44.
 10. Микитейчук Х.І. Навчально-методична робота з підготовки дитини до вивчення математики в дошкільних закладах Польщі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. Вип.29. Том 3. С. 173-179 (фахове видання).
 11. Палагнюк О. В., Романюк І. І. Обдарованість на перетині  психологічних та педагогічних наук. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 54-59.
 12. Палагнюк О. В. Потенціал християнських настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості: науково-методичний аналіз. Молодий вчений. 2019. №6 (70) червень. С. 96-102.
 13. Поліщук О.М., Колтунович Т.А. Особливості емоційних проявів у вихователів з різними рівнями професійних деформацій. Психологічний часопис : зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. №2. Вип.22. С.99-119 (фахове видання)
 14. Перепелюк І., Микитейчук Х., Олійник Р. Організація інклюзивного освітнього середовища як проблема психолого-педагогічних досліджень Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 59-64.
 15. Рудницька-Юрійчук І. Р. Національне виховання дітей дошкільного віку як один із напрямів виховної діяльності в українській діаспорі США та Канади Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.70-74.
 16. Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади. Молодий вчений. 2019. № 3. С.97-100.

2018

 1. Беспалько Г. Естетичний розвиток дошкільників засобами зображувальної діяльності в Україні: програмно-методичне забезпечення (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018.  № 1 (60). Лютий.  С. 26–32 (фахове видання).
 2. Беспалько Г.М. Естетичний розвиток дітей засобами зображувальної діяльності як напрям роботи дошкільних закладів України (друга половина ХХ століття). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць. Серія 5. Педагогічні науки; реалії та перспективи. Вип. 60. Том 1. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. С. 43–47 (фахове видання).
 3. Журат Ю.В., Перепелюк І.Р. Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В. Сухомлинського. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 171. С. 193-200 (фахове видання).
 4. Колтунович Т. А., Поліщук О.М. Особливості емоційного інтелекту у майбутніх вихователів. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 218–227.
 5. Олійник М., Тимчук Л., Федірчик Т. Науково-методичний центр університету в системі забезпечення якості професійного розвитку викладачів.  Наука і освіта. Одеса. 2018. № 4. С. 5-16 (фахове видання).

2017

 1. Беспалько А. М. Вопросы методики обучения изобразительной деятельности дошкольников в исследованиях отечественных ученых (вторая половина ХХ в.). Pedagogy and Psychology. 2017. V (61). Iss. 141. С. 11–14.
 2. Беспалько Г. М.  Проблема естетичного розвитку дошкільників засобами зображувальної діяльності у дослідженнях вітчизняних науковців (друга половина ХХ століття). Молодий вчений. 2017. № 9 (49). Ч. ІІІ. С. 302–307.
 3. Беспалько Г. М. Суспільно-історичні обставини та етапи ґенези теорії і практики естетичного розвитку дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.).  Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: зб. наук. праць.  2017.  І (75). Вип. 21. Кн. 3.  Том I (75) .  Київ : Гнозис, 2017. С. 256–265.
 4. Давидюк Н., Олійник М. Компаративний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної  освіти країн Східної Європи. Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. Вип. 4 (59). С. 120-125.
 5. Квасецька Я.А. Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях. Молодий вчений. 2017. Ч. 3. № 1 (41). С. 420-425.
 6. Колтунович Т. А.,  Поліщук О.М. Прокрастинація – конфлікт між “важливим” і “приємним”. Молодий вчений. 2017. № 5(45). С. 211-218.
 7. Комісарик М.І., Кузнєцова К.С. Використання робочого зошита упродовж вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку». Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 27‒31.
 8. Комісарик М.І., Кузнєцова К.С. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників.  Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. Вип. 4 (59). С. 80-84.Давидюк Н.,
 9. Олійник М. Компаративний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної  освіти країн Східної Європи. Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. Вип. 4 (59). С. 120-125.
 10. Перепелюк І. Р. Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини. Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. № 4 (59). С. 152-158.
 11. Perepeliuk I. Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland. Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. Київ – Хмельницький, 2017. № 7 (4). С. 145-151.

2016

 1. Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади організації педагогічного процесу в дошкільних установах зарубіжних українців у США та Канаді. Молодий вчений.  2016. №11. С. 490-493.

2015

 1. Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів в Чернівецькій державній жіночій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Scientific Journal «ScienceRise». 2015. Т. 10. №5 (15). С. 43–49.
 2. Квасецька Я. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). Молодий вчений. 2015. Ч. 2. № 1 (16). С. 124–128.
 3. Колтунович Т. А. Структурна організація паттернів психологічного захисту та копінгу у вихователів з різними рівнями професійного вигорання. Scientific Journal «ScienceRice». 2015. № 10/1 (15). С. 34–43.
 4. Колтунович Т. А. Симптоми професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів. Мир науки и инноваций : международное периодическое научное издание. Иваново: Научный мир, 2015. Т. 8 : Педагогика, психология и социология. Вып. 1 (1). С. 69–76.
 5. Олійник М. Регулювання процесу підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у країнах Східної Європи (На основі аналізу нормативних документів). Молодий вчений. 2015. № 10 (25). Ч. 2. С. 147–152.
 6. Палагнюк О. В. Соціально-психологічні чинники формування соціальної відповідальності особистості: теоретико-методичні аспекти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. III (22) Issue: 45, 2015. С. 96-103.

2014

 1. Koltunovych T. The structural and functional model of psychocorrection of professional burnout among pre-school teachers. Science and education a new demension : Pedagogy and Psychology. Budapest, 2014. № ІІ (12), Iss. 25. P. 76–81.
 2. Олийник М. Некоторые аспекты международного сотрудничества высших учебных заведений в контексте подготовки специалистов дошкольного образования. Science and education a new dimension Pedagogy and Psychology. Budapest, 2014. N 2 (10). Issue 20. Р. 79–84.