СТАТТІ ЗІ СПИСКУ БАЗ ДАНИХ EBSCO, COPERNICUS

2020

 1. Журат Ю.В, Тернавська Т.А. Дистанційне навчання у період карантину: переваги і недоліки. Наукові записки. серія “Психолого-педагогічні науки” (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя: науковий журнал. № 2, 2020. 76-81C.

2019 

 1. Бабюк Т., Перепелюк І. Готовність вихователя до формування екологічної поведінки старших дошкільників. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 209–215. 
 2. Гордійчук М., Колтунович Т. Методика активізації пізнавальної діяльності у контексті проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 224–231. 
 3. Журат Ю. В., Голик Б.М. Розвиток психологічної готовності вихователів закладів дошкільної освітидо роботи з обдарованими дітьми. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.5–9. 
 4. Іванчук М., Олійник М. Розвиток особистісного потенціалу молодшого школяра в умовах інтегрованого навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 224–231.
 5. Квасецька Я.А. Кирило Селецький в історії дошкільного виховання України. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 15-18.  
 6. Колтунович Т. А., Поліщук О. М. Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.19–26. 
 7. Колтунович Т. А., Поліщук О. М. Особливості емоційних проявів у вихователів з різними рівнями професійних деформацій. Психологічний часопис : зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. №2. Вип.22. С.99-119. 
 8. Комісарик М.І., Кузнєцова К.С. Використання робочого зошита упродовж вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку». Молодий вчений : науковий журнал. №7.1.(71.1) липень 2019. С. 27‒31 .
 9. Костик Л.Б. Формування гендерної ідентичності дітей ошкільного віку Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 31-34. 
 10. Мачинська Н.І., Олійник М.І. Самоосвітня діяльність – чинник професійного зростання викладача. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.39-44.
 11. Палагнюк О. В., Романюк І. І. Обдарованість на перетині  психологічних та педагогічних наук. Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 54-59. 
 12. Палагнюк О. В. Потенціал християнських настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості: науково-методичний аналіз. Молодий вчений. 2019. №6 (70) червень. С. 96-102. 
 13. Перепелюк І., Микитейчук Х., Олійник Р. Організація інклюзивного освітнього середовища як проблема психолого-педагогічних досліджень Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 59-64.
 14. Рудницька-Юрійчук І. Р. Національне виховання дітей дошкільного віку як один із напрямів виховної діяльності в українській діаспорі США та Канади Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С.70-74. 
 15. Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості вивчення рідної мови за зорово-слуховим методом дітьми дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади. Молодий вчений. 2019. № 3. С.97-100.

2018

 1. Журат Ю.В., Перепелюк І.Р. Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В. Сухомлинського. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2018. Вип. 171. С. 193-200.
 2. Колтунович Т. А., Поліщук О.М. Особливості емоційного інтелекту у майбутніх вихователів. Молодий вчений. 2018. № 4 (56). С. 218–227. 
 3. Machynska N, Oliynyk M., Perepeliuk І. The theoretical and practical principles of the undergraduate students’ professional and pedagogical preparation. Педагогически Алманах. Том 26. Вип. 2. 2018. С. 144-151. ISSN: 2367-9360 (online)
 4. Олійник М., Тимчук Л., Федірчик Т. Науково-методичний центр університету в системі забезпечення якості професійного розвитку викладачів.  Наука і освіта. Одеса. 2018. № 4. С. 5-16.

2017

 1. Беспалько А. М. Вопросы методики обучения изобразительной деятельности дошкольников в исследованиях отечественных ученых (вторая половина ХХ в.). Pedagogy and Psychology. 2017. V (61). Iss. 141. С. 11–14. 
 2. Беспалько Г. М.  Проблема естетичного розвитку дошкільників засобами зображувальної діяльності у дослідженнях вітчизняних науковців (друга половина ХХ століття). Молодий вчений. 2017. № 9 (49). Ч. ІІІ. С. 302–307.
 3. Беспалько Г. М. Суспільно-історичні обставини та етапи ґенези теорії і практики естетичного розвитку дітей дошкільного віку засобами зображувальної діяльності (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.).  Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: зб. наук. праць.  2017.  І (75). Вип. 21. Кн. 3.  Том I (75) .  Київ : Гнозис, 2017. С. 256–265.
 4. Давидюк Н., Олійник М. Компаративний аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної  освіти країн Східної Європи. Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. Вип. 4 (59). С. 120-125. 
 5. Квасецька Я.А. Себастьян-Віллібальд Шісслер в контексті історії дошкільної освіти на західноукраїнських землях. Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: ТОВ Видавничий дім «Гельветика», 2017. Ч. 3. № 1 (41) січень. С. 420-425.
 6. Колтунович Т. А.,  Поліщук О.М. Прокрастинація – конфлікт між “важливим” і “приємним”. Молодий вчений. 2017. № 5(45). С. 211-218. 
 7. Комісарик М.І., Кузнєцова К.С. Використання робочого зошита упродовж вивчення навчальної дисципліни «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень дітей дошкільного віку». Молодий вчений. 2019. № 7.1 (71.1). С. 27‒31. 
 8. Комісарик М.І., Кузнєцова К.С. Підвищення пізнавальної активності студентів шляхом долучення їх до створення навчально-методичних посібників.  Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. Вип. 4 (59). С. 80-84.
 9. Косило Н. В., Нич О. Б., Балаєва К. С. Готовність вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності. Наука і освіта. 2017. № 6. 86-94. 
 10. Перепелюк І. Р. Досвід Польщі з організації партнерства сім’ї і дошкільного навчального закладу у вихованні дитини. Педагогічний процес: теорія і практика: науковий журнал. Київ, 2017. № 4 (59). С. 152-158. 
 11. Perepeliuk I. Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland. Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. Київ – Хмельницький, 2017. № 7 (4). С. 145-151.

2016

 1. Koltunovych T. Peculiarities of professional burnout of preschool teachers-pensioners. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Kielce : Wzdawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. T. 26. P. 215–233.
 2. Oliynyk M., Machynska N. Formation and Development of Preschool Education and Teacher Training in the Bukovyna. Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. Kielce : Wzdawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016. T. 26. P. 23-34.

2015

 1. Квасецька Я. А. Професійна підготовка вихователів дошкільних закладів в Чернівецькій державній жіночій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Scientific Journal «ScienceRise». 2015. Т. 10. №5 (15). С. 43–49.
 2. Квасецька Я. А. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). Молодий вчений. 2015. Ч. 2. № 1 (16). С. 124–128. 
 3. Колтунович Т. А. Структурна організація паттернів психологічного захисту та копінгу у вихователів з різними рівнями професійного вигорання. Scientific Journal «ScienceRice». 2015. № 10/1 (15). С. 34–43.
 4. Колтунович Т. А. Симптоми професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів. Мир науки и инноваций : международное периодическое научное издание. Иваново: Научный мир, 2015. Т. 8 : Педагогика, психология и социология. Вып. 1 (1). С. 69–76.
 5. Олійник М. Регулювання процесу підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у країнах Східної Європи (На основі аналізу нормативних документів). Молодий вчений. 2015. № 10 (25). Ч. 2. С. 147–152.
 6. Палагнюк О. В. Соціально-психологічні чинники формування соціальної відповідальності особистості: теоретико-методичні аспекти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. III (22) Issue: 45, 2015. С. 96-103.
 7. Palahnyuk O.V. Occupational Training and Family Relationships of Students in conditions of Personal Crisis [Електронний ресурс] M. Oliynyk, O.V.Palahnyuk International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro). Volume 2. Issue3. 2015. S.125-134. 

2014

 1. Koltunovych T. The structural and functional model of psychocorrection of professional burnout among pre-school teachers. Science and education a new demension : Pedagogy and Psychology. 2014. № ІІ (12), Iss. 25. P. 76–81.
 2. Олийник М. Некоторые аспекты международного сотрудничества высших учебных заведений в контексте подготовки специалистов дошкольного образования. Science and education a new dimension Pedagogy and Psychology. Budapest, 2014. N 2 (10). Issue 20. Р. 79–84.

Оновлено: 13.03.2020