Публікації у фахових виданнях

2020

Фахові видання категорії “Б”

1. Щербакова К., Комісарик М. Вивчення якості математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр., 2020. Вип.2. Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 183-192.

2019

 1. Бабюк Т., Перепелюк І. Готовність вихователя до формування екологічної поведінки старших дошкільників. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 209–215. 
 2. Гордійчук М., Колтунович Т. Методика активізації пізнавальної діяльності у контексті проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 224–231.
 3. Іванчук М., Олійник М. Розвиток особистісного потенціалу молодшого школяра в умовах інтегрованого навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський, 2019. Вип. 26 (1-2019). Ч. 2. С. 224–231.
 4. Поліщук О.М., Колтунович Т.А. Особливості емоційних проявів у вихователів з різними рівнями професійних деформацій. Психологічний часопис : зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка. Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України, 2019. №2. Вип.22. С.99-119.
 5. Палагнюк О. В. Тренінг актуалізації християнських настановлень як чинника формування соціальної відповідальності особистості / О.В. Палагнюк Актуальні проблеми психології. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія / за ред. С.Д. Максименка, Л.М.Карамушки. К. : Ін-т психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2019. Т.І. Вип. 53. С. 86-92.

2018

 1. Беспалько Г. Естетичний розвиток дошкільників засобами зображувальної діяльності в Україні: програмно-методичне забезпечення (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2018.  № 1 (60). Лютий.  С. 26–32.
 2. Беспалько Г.М. Естетичний розвиток дітей засобами зображувальної діяльності як напрям роботи дошкільних закладів України (друга половина ХХ століття). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць. Серія 5. Педагогічні науки; реалії та перспективи. Вип. 60. Том 1. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018. С. 43–47.
 3. Журат Ю.В., Перепелюк І.Р. Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В.Сухомлинського. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: КОД, 2018. С.193–200. 

2017

 1. Квасецька Я., Квасецька М. Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір. Дошкільне виховання. 2017. № 11 С. 7–10.
 2. Перепелюк І.Р. Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії у контексті наступності дошкільного закладу та початкової школи. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2017. № 7 (150).  С. 115-121.
 3. Perepeliuk I. Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland / Рerepeliuk Inna. Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. Київ – Хмельницький, 2017. № 7 (4). С.145-151. 

2016

 1. Журат Ю.В. Теоретичні та методичні умови формування професійної суб’єктності майбутнього педагога-вихователя у вищому педагогічному навчальному закладі. Вісник Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2016.  Вип. 30. С. 68–75.
 2. Комісарик М.І., Балаєва К.С. Використання кейс-методу при викладанні курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників».  Дошкільна освіта в персоналіях (до ювілею професора К.Й.Щербакової): наукове видання  / упорядники О.Г, Брежнєва, Л.В. Макаренко]. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2016. С. 132-138.
 3. Олійник М. Формування академічної мобільності в майбутніх фахівців дошкільної освіти. Вісник Львівського університету імені Івана Франка. Серія педагогічна. 2016. Вип. 31. С. 90-100. 
 4. Палагнюк О.В. Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості. Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.  Київ : Міленіум, 2016. Вип. 3 (17). С. 125–139.
 5. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США  та Канаді. Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. Львів. 2016. С.138-143.

2015

 1. Балаєва К.С. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технології у професійній діяльності. Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 746. Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. С. 3–10.
 2. Квасецька Я.А. Зародження і розвиток суспільного дошкільного виховання у Галичині (40–70 рр. ХІХ ст.). Науковий вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія. Чернівці, 2015. Вип. 746. С. 62–67.
 3. Колтунович Т. Семантика, дефініції і співвідношення понять «професійне вигорання» та «професійна деформація». Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. Вип. 746: Педагогіка та психологія. С. 76–86.
 4. Костик Л. Роль жінки у гендерному вихованні дітей дошкільного віку. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 746: Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. С.86–92.
 5. Костик Л. По той бік творчості. Київ: МАУП. Вип. 44 (1–2015). Психологічні науки.  Київ : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. С.48–56.
 6. Костик Л. Гендерний дискурс тілесності в українській літературі. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: філологія: зб. наук. ст. / [гол. ред. В.А.Зарва]. Бердянськ : БДПУ, 2015. Вип.5. С.290–298.
 7. Костик Л. Психологія літературної творчості. Наш голос (Місячник Союзу українців Румунії).  2015.  грудень.  С.14–16.
 8. Олійник М. Історико-педагогічний аналіз етапів становлення системи підготовки педагогічних кадрів в країнах Східної Європи (Польщі і Румунії). Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология: сб. статей. Ялта, 2015. Вип. 47. (5). С. 127–139.
 9. Олійник М. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні та країнах Східної Європи. Освітній простір України. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 5. С. 19–26.
 10. Олійник М. Порівняльний аналіз моделей неперервної освіти східноєвропейських країн. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць Педагогіка та психологія. Чернівці, 2015. Вип. 746. С. 141–148.
 11. Олійник М. Становлення суб’єктності студента – майбутнього педагога-вихователя як важлива складова професійної підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць Педагогіка та психологія. Чернівці, 2015. Вип. 748. С. 161–168.
 12. Олійник М. Підготовка майбутніх вихователів до професійно-педагогічної діяльності в полiкультурному освітньому середовищі. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. Вип. 764. С. 110-118.
 13. Рудницька-Юрійчук І.Р. Роль українських жіночих об’єднань в організації, розбудові та координуванні національного дошкілля в українській діаспорі США та Канади. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 746. Педагогіка та психологія. Чернівці : Рута, 2015. С. 160168.
 14. Рудницька-Юрійчук І.Р. Організаційні та санітарно-гігієнічні вимоги до організації та впорядкування національного дитячого дошкільного закладу в українській діаспорі США та Канади. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 764.  Чернівці : Рута, 2015. С.153159.

2014

 1. Балаєва К.С. Інноваційні технології в галузі дошкільної освіти.  Вісник Прикарпатського національного університету.  Вип.LI. Педагогіка. Івано-Франківськ : Рута, 2014. С. 134–137.
 2. Балаєва К.С. Моделювання підготовки фахівців дошкільного профілю до застосування інноваційних технології у професійній діяльності. Педагогічний процес: теорія і практика. Київ : Едельвейс, 2014. Вип. 3. С.78–83.
 3. Балаєва К.С. Особливості підготовки майбутніх вихователів до роботи в дошкільних навчальних закладах у вишах України. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіки і психології: зб. статей: Ялта: РВВ КГУ, 2014. Вип.42.  ч.1.  С.23–29.
 4. Балаєва К.С. Підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у практичній діяльності. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Освітній простір України). Івано-Франківськ, 2014. Вип. 3.  С. 25‒30.
 5. Квасецька Я.А. До історії зародження професійної підготовки вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в 70-х роках ХІХ ст. Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. Черкаси: / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, 2014. № 21 (314). С. 113–117.
 6. Квасецька Я.А. Нормативно-правова база і організаційні засади функціонування фахових навчальних закладів з підготовки вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків: Щедра садиба плюс, 2014.  Вип. 46. С. 194–203.
 7. Квасецька Я.А. Особливості генезису суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Науковий вісн. Чернівецького університету: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія.  Чернівці: Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича, 2014. Вип. 700.  С. 72.
 8. Колтунович Т.А. Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: аналітико-експериментальний період дослідження феномена. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта : РВВ КГУ, 2014. Вип. 42. Ч. 4. С. 236–245.
 9. Колтунович Т.А. Сутність і співвідношення понять «професійне вигорання» та «професійний стрес». Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ : Гнозис, 2014. Додаток 4 до Вип. 31. Том IІІ (11). С. 142–151.
 10. Олийник М.И. Некоторые аспекты международного сотрудничества высших учебных заведений в контексте подготовки специалистов дошкольного образования. Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology, II (10), Issue: 20. Budapest, 2014.  P. 79–84.
 11. Oliynyk M. Peculiarities of teacher’s post-professional reflection. Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe. Kielce : Agencja Reklamowa TOP, 2014.  S. 145–150.
 12. Oliynyk M. Business Game as Method of Academic Mobility Formation of Future Specialists in the Field of Preschool Education. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków : Zakład Poligraficzny UPNakład, 2014.  S.83–93.
 13. Рудницька-Юрійчук І.Р. Внесок Світової Ради дошкілля у розбудову українського дошкілля в США і Канаді. Науковий вісник ЧНУ: збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 680. Чернівці : Рута, 2014. С.148156.
 14. Рудницька-Юрійчук І.Р. Національне виховання дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць.  Вип. 712. Педагогіка та психологія.  Чернівці : Рута, 2014. С. 168175.

2013

 1. Балаєва К. Вивчення рівня задоволеності батьків різними аспектами навчально-виховного процесу ДНЗ. Науковий вісник Чернівецького національного університету : збірник наукових праць. Вип. 642. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2013.  С.39.
 2. Балаєва К.С. Використання музейно-педагогічної технології в роботі з дітьми дошкільного віку. Вісник Прикарпатського національного університету. Вип. ХLVI. Педагогіка. Івано-Франківськ: Рута, 2013. С. 128–133.
 3. Балаєва К.С. Комплексне вивчення освітніх послуг сучасних ДНЗ. Вісник Прикарпатського національного університету.  Вип. ХLV. Педагогіка. Івано-Франківськ: Рута, 2013. С. 9095.
 4. Балаєва К.С. Професійна підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації за напрямом підготовки «Дошкільна освіта». Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія: зб. статей. Ялта: РВВ КГУ, 2013. Вип. 41.  Ч. 3. С.355–362.
 5. Балаєва К.С. Професіографічний підхід до організації професійної підготовки педагогів дошкільного профілю. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / ред.кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.).  Вип. 21 (31). Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. С. 6‒10.
 6. Балаєва К. Характеристика дисертаційних джерел вивчення історії професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред.: М.Т. Мартинюк. Умань : ФОП Жовтень О.О., 2013.  Ч. 2. С. 25−32.
 7. Боднар А.Я., Журат Ю.В. Дослідження проблеми суб’єкта і суб’єктності та його вплив на формування поняття «професійна суб’єктність вчителя». Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: науковий збірник. Київ, 2013.  № 2 (66). С.6–13.
 8. Боднар А.Я., Журат Ю.В. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя. Наукові записки НаУКМА. 2013. Т. 149: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. С. 37–42.
 9. Беспалько Г. Формування етнічної ідентичності у лемківській сім’ї. Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск XLVI.  Івано-Франківськ, 2013. С. 5458.
 10. Jurat I. V. Condiţiile psihopedagogice de formare a subiectivităţii studentului, în procesul de învăţare, în cadrul învăţământului superior. Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei : Editura Didactică şi Pedagogică. 2013. P. 232235.
 11. Квасецька Я.А. Особливості професійної підготовки вихователів дошкільних закладів в Чернівецькій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2013. Вип. 74, Ч. 2.  С. 121.
 12. Колтунович Т. А. Особливості взаємозв’язку суб’єктивного відчуття щастя та професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. Вип. 10 (91).  Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013.  С. 161–167.
 13. Колтунович Т. А. Структура самоставлення у вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання. Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія: Психологія. Харків: ВЦ Харківського нац. ун.-ту, 2013. № 1056. Вип. 52. С. 86–91.
 14. Колтунович Т.А. Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: період наукового осмислення проблеми. Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Київ : Гнозис, 2013. Дод. 1 до Вип. 29. Том IV. С. 160–167.
 15. Олійник М.І., Брухальська О.А. Сутнісна характеристика готовності майбутнього фахівця дошкільної освіти до професійної мобільності. Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Вип. 19 (29). C.34–40.
 16. Олійник М.І., Брухальська О.А. Умови формування професійно-педагогічної мобільності у майбутніх фахівців дошкільної освіти. Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал. 2013. № 1 (38). С. 115–120.
 17. Oliynyk M. Colaborarea internaţională a instituţiilor superiare de învăţământ, în contextual formării cadrelor didactice din învăţământul preşcolar. Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei. Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2013. P. 55–60.
 18. Палагнюк О.В. Особливості формування соціальної відповідальності студентської молоді в контексті суспільних трансформацій. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ, 2013.  Вип. 18. Ч. 1. С. 67–75.
 19. Палагнюк О.В. Соціальне утриманство як життєва стратегія студентської молоді. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.  Івано-Франківськ, 2013. Вип. 18. Ч. 2. С. 26–34.
 20. Рудницька–Юрійчук І.Р. Українські Дошкільні Дні – один із основних напрямків діяльності Світової Ради Дошкілля у США і Канаді. Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка.  Випуск XLVI. Івано-Франківськ, 2013. С.17–22.
 21. Рудницька-Юрійчук І.Р. Українська сім’я та національне дошкілля як провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади. Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць. Вип.6.  Київ-Полтава, 2013. С.107116.

2012

 1. Балаєва К. Особливості організаційно-діяльної гри у навчально-виховному процесі. Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.600. Педагогіка та психологія. Чернівці: Рута, 2012. С. 3-9.
 2. Балаєва К. Аналіз результатів анкетування вихователів про стан дошкільної освіти в Україні. Науковий вісник Чернівецького національного університету: збірник наукових праць. Вип. 637. Педагогіка та психологія. Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2012. С.310.
 3. Балаєва К.С. Технологія контекстного навчання. Вісник Прикарпатського національного університету. Вип. ХLІІІ-ХLІV. Педагогіка.  Івано-Франківськ: Рута, 2012. С. 30–33.
 4. Брухальська О.А., Олійник М.І. Психолого-педагогічні аспекти формування проблемно-орієнтованої копінг-поведінки професійно мобільного педагога. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 27. Том ІХ (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ : Гнозис, 2012.  С.60–69.
 5. Двіжона О.М., Олійник М.І. До питання про інтерактивні технології навчання у підготовці фахівців дошкільної освіти. Вища освіта України.  № 3 (додаток) 2012 р.  Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».  Т.1. С. 384–391.
 6. Журат Ю.В. Експериментальний аспект становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. ХVІІІ, серія: соціально-педагогічна. Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. С. 260267.
 7. Журат Ю.В. Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування. Педагогічний дискурс : зб. наукових праць. Хмельницький : ХГПА, 2012. Вип. 13.  С. 109115.
 8. Журат Ю.В. Формування пізнавального інтересу у майбутніх фахівців у процесі професійного навчання. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Додаток 1 до Вип. 27, Том ІХ (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».  Гнозис : Гнозис, 2012.  С.240–250.
 9. Журат Ю. Роль народної іграшки у розвитку дітей дошкільного віку. Педагогіка та психологія: науковий вісник. Вип. 637. Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2012. С. 64–70.
 10. Колтунович Т.А. Перфекціонізм як чинник професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів. Наукові записки. Серія : Психологія і педагогіка. Острог : Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. Вип. 19. С. 111–119.
 11. Струннікова Д.І., Квасецька Я.А. Формування етнічної самосвідомості студентів у процесі фахової підготовки. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / [голов. ред. І. М. Шоробура; Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманіст.-пед. академія. Хмельницький : ХГПА, 2012. Вип. 13.  С. 364–368.
 12. Колтунович Т.А. Особливості взаємозв’язку професійного вигорання та копінг-стратегій (на прикладі вихователів дитячих навчальних закладів). Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. Т. Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. Вип. 23. С. 254–265.
 13. Колтунович Т.А. Особистісні детермінанти виникнення професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені  Г. С. Костюка НАПН України. Київ : Видавництво «Фенікс», 2012. Т. ХІІ: Психологія творчості. Вип. 15, ч. ІІ. С. 158–170.
 14. Костик Л. Психологія рекламної діяльності в рамках національної культури й суспільства. Гуманітарні пошуки. Збірник матеріалів / за заг. ред. Мартинюк Т.М. (гол. ред.) Мартиненка О.П. Чернівці: Букрек, 2012. С. 142–145.
 15. Костик Л. Гендерні аспекти спілкування. Науковий вісник БДФЕУ: Гуманітарні науки: збірник наукових праць. Чернівці, 2012. Вип. 5. С.41–50.
 16. Москалець В.П., Колтунович Т. Психічне вигорання – реальність чи вигадка? Практична психологія та соціальна робота. 2012. №1(154). С. 58–65.
 17. Олійник М.І. Підготовка фахівців дошкільної освіти в сучасних умовах. Gdanska wyzszaszkola humanistyczna Edukacia Przedskolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawcow nowego wieku; pod red. Eugeniusz Bielicki Mieczyslaw Ciosek. Torun, 2012. S. 346–356.
 18. Oliynyk M. Przygotowanie specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego do działalności innowacyjnej. Oświata w aspekcie administracyjnym, finansowym i pedagogicznym. Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczei «SPATIUM», 2012. S.179–186.
 19. Олійник М.І., Колтунович Т.А.  Взаємозв’язок професійного вигорання та мотивації у діяльності вихователя. Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XXXXIII–XXXXIV. Івано-Франківськ, 2012. С. 93–99.
 20. Олійник М. І. Актуальні аспекти реформи дошкільної освіти в Румунії (2000-2008 рр.) та її вплив на підготовку вихователів дитячих установ. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. № 5. С. 213–219.
 21. Олійник М.І. Досвід професійної підготовки педагогів дитячих садків в освітніх закладах Румунії. Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. Хмельницький: ХГПА, 2012.  Вип. 13. С. 262–265.
 22. Олійник М.І. Застосування інноваційних технологій при підготовці майбутніх вихователів. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 637. Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. С. 144–152.
 23. Олійник М.І., Брухальська О.А. Формування лояльності як фактора підвищення конкурентоздатності вищого навчального закладу. Вища освіта України. № 3 (додаток).  Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології».  Т.2. 2012. С.250–257.
 24. Палагнюк О.В. Формування соціальної відповідальності в особистості: аналіз в умовах українського суспільства. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано-Франківськ, 2012. Вип. 17. Ч. 1. С. 38–46.
 25. Палагнюк О.В. Особливості взаємозв’язку між соціальною відповідальністю і християнськими релігійними настановленнями студентської молоді. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія.  Івано-Франківськ, 2012. Вип. 17. Ч. 2. С. 5–13.
 26. Палагнюк О.В.  Соціально-психологічні особливості рівнів сформованості християнських релігійних настановлень студентської молоді. Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2012. Вип. 18. С. 602-614.
 27. Перепелюк І.Р. Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід. Педагогічний дискурс: зб. наукових праць. Хмельницький: ХГПА, 2012. Вип.13.  C. 272–276.
 28. Рудницька–Юрійчук І.Р. Лялька-мотанка – пам’ять поколінь. Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка.  Івано-Франківськ, 2011.  Випуск XXXIX. С.1215. 
 29. Рудницька–Юрійчук І.Р. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади. Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс». Вип.13. Хмельницький, 2012.  С.331–336.
 30. Рудницька–Юрійчук І.Р. Організація самостійної ігрової діяльності в українському дитячому садку в Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вип.33. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – С.129-133.
 31. Тимчук Л., Перепелюк І. Національна спрямованість змісту освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Вип.627. Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2012. С. 157–164.

2011

 1. Балаєва К. Використання методу «мозкового штурму» у формуванні професійної творчості майбутніх вчителів початкових класів. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики / Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп.ред.). Вип.14 (24). Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011.  С. 160-164.
 2. Балаєва К. Організаційно-діяльнісна гра (ОДГ) у навчально-виховному процесі ВНЗ: Теоретичний аспект. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія: збірник статей. Ялта : РВВ КГУ, 2011.  Вип.34. Ч.1. С.223-229.
 3. Журат Ю. В. Майбутній педагог початкових класів як суб’єкт специфічної педагогічної діяльності. Педагогічні науки : Вісник Житомирського державного університету. Житомир, 2011. Вип. 59. С. 126–131.
 4. Олійник М., Квасецька Я. Народознавчий аспект в духовному розвитку дитини. Науковий вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія.  Чернівці, 2011. Вип. 568. С. 89–94.
 5. Колтунович Т.А. Копінг-стратегії як механізми адаптації вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійного вигорання: теоретичний аспект. Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. Вип. 573: Педагогіка та психологія.  С. 58–68.
 6. Колтунович Т.А. Аналіз взаємозв’язку емоційного вигорання та особливостей поведінки в конфлікті у вихователів дошкільних навчальних закладів. Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. Т. Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія.  Вип. 19. С. 232–245.
 7. Костик Л. Професійна комунікативна підготовка студентів: психолого-педагогічні умови формування навичок культури мовлення. Науковий вісник БДФА : Гуманітарні науки. Випуск 1. / редкол. : В.В.Прядко (Голов. ред.) та ін.  Чернівці, 2011. С. 125–130.
 8. Олійник М.І., Микитейчук Х.І.  Теоретичні засади організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XL. Івано-Франківськ, 2011. С. 129–132.
 9. Олійник М.І. Особливості професійної підготовки вихователів ДНЗ у системі післядипломної освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : збірник статей. Ялта : РВВ КГУ, 2011. Вип. 34.  Ч.1. С. 229–234.
 10. Олійник М.І. Особливості формування професійно-пізнавальних інтересів у майбутніх вихователів дошкільних установ. Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 569. Педагогіка та психологія. Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011.  С. 127–135.
 11. Олійник М.І. Теоретичні основи моделювання процесів професійної підготовки вихователів ДНЗ у контексті нових підходів до освіти. Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Вип. XXXVII. Івано-Франківськ, 2011.  С. 108–113.
 12. Перепелюк І.Р. Витоки суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття). Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХVІІ. Івано-Франківськ, 2011. С. 28–31.

Оновлено 01.02.2019 р.