Монографії

2020

 1. Oliynyk Mariya, Palagnyuk Olga. Modelling of future specialists’ training for preschool education in Ukraine. Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / Ed. by Prof. Valentyna Kushnir. Hameln : InterGING, 2020. Р. 202-224. 
 2. Костик Л.Б. Аспекти альтернативної та допоміжної комунікації у соціальній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н.С., Миронова С.П., Платаш Л.Б., Романюк С.З. та ін.] за заг. Ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020. С. 217-224.
 3. Кузенко О.Й., Мацук Л.О., Перепелюк І.Р. Формування комунікативних здібностей дітей дошкільного віку із ЗПР засобами нетрадиційних художніх технік в умовах інклюзивної групи ЗДО. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н.С., Миронова С.П., Платаш Л.Б., Романюк С.З. та ін.] за заг. Ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020. С. 408-418.
 4. Чупахіна С.В, Олійник М.І. ІТ як засіб впливу на формування пізнавальної готовності дітей з інтелектуальними порушеннями до інклюзивного навчання. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія / [кол. Авт.: Гаврилова Н.С., Миронова С.П., Платаш Л.Б., Романюк С.З. та ін.] за заг. Ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020. С.391-407.

2019

 1. Педагогічна освіта – необхідна складова професійного становлення фахівця в умовах класичного університету. Актуальні проблеми педагогічної освіти : соціокультурний вимір : колективна монографія / Олійник М.І., Мачинстка Н.І., Войтович А.Ю. та ін., за ред. Мачинської Н.І. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 352 с.  

2018

 1. Балаєва К.С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : монографія. Чернівці : «Місто», 2018. 304 с.  

2017

 1. Квасецька Я.А. Професійна підготовка вихователів на західноукраїнських землях: історичний аспект: монографія. Чернівці : Зелена Буковина, 2017. 352 с.  

2015

 1. Олійник М. І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : монографія. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015.  400 с.

2014

 1. Koltunovych T. The problems of prevention and psycho-correction of pre-school teachers’ professional burnout. The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education in Poland, Romanis and Ukraine, ed. by Otilia Clipa, Maria Oliynyk, Malgorzata Stawiak-Ososinska. London: Lumen Media publishing, 2014.  P. 79–104.  
 2. Oliynyk M. І. Topical issues of pre-school teachers training for work with children in ethnocultural environment of Bucovyna / O. Clipa, M. Oliynyk, M. Stawiak-Ososinska. The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine. London–Jasi : Lumen Media Publishing. 2014. 192 s.  

2011

 1. Колтунович Т., Поліщук О. Проблема самовизначення та самореалізації особистості: теоретичний аспект. Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі : монографія / за наук. ред. І. М. Зварича. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.  С. 49–61.  
 2. Колтунович Т. Творчість вихователя дошкільного навчального закладу як стримуючий чинник професійного вигорання. Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі: монографія / за наук. ред. І. М. Зварича. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.  С. 432-455.