Публікації у фахових виданнях

 1. Квасецька Я. Заклад дошкільної освіти як єдиний розвивальний простір / Ярина Квасецька, Марія Квасецька // Дошкільне виховання. – 2017. – № 11. – С. 7–10.
 2. Перепелюк І. Р. Формування готовності у студентів педагогічних факультетів до педагогічної взаємодії у контексті наступності дошкільного закладу та початкової школи. / І.Р.Перепелюк // Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. –  Дрогобич, 2017. – № 7 (150).  – С. 115-121.
 3. Perepeliuk Inna. Pre-School Educational Institutions and Family Interaction in the System of Pre-School Education in Ukraine and Poland / Рerepeliuk Inna // Порівняльна професійна педагогіка: науковий журнал. Київ – Хмельницький, 2017. № 7 (4). – С.145-151. URL: https://www.researchgate. net/publication/322372984_
 4. Беспалько Г. Естетичний розвиток дошкільників засобами зображувальної діяльності в Україні: програмно-методичне забезпечення (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) / Г. Беспалько // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2018. – № 1 (60). – Лютий. – С. 26–32.
 5. Беспалько Г. М. Естетичний розвиток дітей засобами зображувальної діяльності як напрям роботи дошкільних закладів України (друга половина ХХ століття) / Г. М. Беспалько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки; реалії та перспективи. – Вип. 60. – Том 1.: збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. Нац. пед.ун-т імені М.П.Драгоманова. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2018 . – С. 43–47.
 6. Балаєва К. Використання методу «мозкового штурму» у формуванні професійної творчості майбутніх вчителів початкових класів / Катерина Балаєва //Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць / Ред.кол.: Н.В.Гузій (відп.ред.). – Вип.14 (24). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. М.П.Драгоманова – С. 160-164.
 7. Балаєва К. Організаційно-діяльнісна гра (ОДГ) у навчально-виховному процесі ВНЗ: Теоретичний аспект / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб.статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2011. – Вип.34. – Ч.1. – С.223-229.
 8. Балаєва К. Особливості організаційно-діяльної гри у навчально-виховному процесі / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.600. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Рута, 2012. – С. 3-9.
 9. Балаєва К. Аналіз результатів анкетування вихователів про стан дошкільної освіти в Україні / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2012. – С.3-10.
 10. Балаєва К. Вивчення рівня задоволеності батьків різними аспектами навчально-виховного процесу ДНЗ / Катерина Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 642. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2013. – С.3-9.
 11. Балаєва К. С. Технологія контекстного навчання / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLІІІ- ХLІV. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2012. – С. 30 – 33.
 12. Балаєва К. С. Використання музейно-педагогічної технології в роботі з дітьми дошкільного віку / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLVI. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2013. – С. 128 – 133.
 13. Балаєва К. С. Комплексне вивчення освітніх послуг сучасних ДНЗ / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. ‒ Вип. ХLV. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2013. – С. 90 – 95.
 14. Балаєва К. С. Професійна підготовка студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІV рівня акредитації за напрямом підготовки «Дошкільна освіта» / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. ‒ Сер.: Педагогіка і психологія: зб. статей. ‒ Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. ‒ ч. 3. – С. 355 – 362.
 15. Балаєва К. С. Професіографічний підхід до організації професійної підготовки педагогів дошкільного профілю / Катерина Балаєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. ‒ Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірних наукових праць / ред.кол.: Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 21 (31). – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – С. 6 ‒ 10.
 16. Балаєва К. Характеристика дисертаційних джерел вивчення історії професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні / Катерина Балаєва // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М.Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтень О.О., 2013. – Ч. 2. – С. 25 − 32.
 17. Балаєва К. С. Інноваційні технології в галузі дошкільної освіти / Катерина Балаєва // Вісник Прикарпатського національного університету. − Вип.LI. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Рута, 2014.– С. 134 – 137.
 18. Балаєва К. С. Моделювання підготовки фахівців дошкільного профілю до застосування інноваційних технології у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Педагогічний процес: теорія і практика. ‒ К.: Едельвейс, 2014. ‒ Вип. 3. − С. 78 – 83.
 19. Балаєва К. С. Особливості підготовки майбутніх вихователів до роботи в дошкільних навчальних закладах у вишах України / Катерина Балаєва // Проблеми сучасної педагогічної освіти. ‒ Сер.: Педагогіки і психології: зб. статей: − Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип.42. ‒ ч.1. – С.23 – 29.
 20. Балаєва К. С. Підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у практичній діяльності / К. С. Балаєва // Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Освітній простір України). − Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3. – С. 25 ‒ 30.
 21. Балаєва К. С. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технології у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. − Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – С. 3 – 10.
 22. Давидюк Н. Народна іграшка в особистісному розвитку дитини [Текст]/ Наталія Давидюк, Ганна Беспалько // Вісник Прикарпатського національного університету : Педагогіка. Випуск ХХVIII-ХХІХ – Івано-Франківськ, 2009. – С. 93-97.
 23. Беспалько Г.М. Вплив рухливих ігор на розвиток фізичних здібностей дошкільників з інтелектуальними порушеннями [Текст] / Ганна Михайлівна Беспалько // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск ХХХV.- Івано-Франківськ, 2010. – С.100-103.
 24. Скрипник Н. Усна народна творчість як засіб формування довільної регуляції поведінки розумово відсталих молодших школярів. [Текст] / Наталія Скрипник, Ганна Беспалько. // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск ХХХII. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 153-157.
 25. Струннікова Д. В.О.Сухомлинський про вплив казки на розвиток дітей. [Текст] /Дарина Струннікова, Ганна Беспалько. // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск ХХХVII. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 36-39.
 26. Беспалько Г. Формування етнічної ідентичності у лемківській сім’ї [Текст] / Ганна Беспалько // Вісник Прикарпатського національного університету: Педагогіка. Випуск XLVI. – Івано-Франківськ, 2013.- С. 54-58.
 27. Jurat I. V. Condiţiile psihopedagogice de formare a subiectivităţii studentului, în procesul de învăţare, în cadrul învăţământului superior / I. V. Jurat // Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei : Editura Didactică şi Pedagogică. – 2013. – ISBN 978-973-30-3516-9. – P.232-235.
 28. Журат Ю. В. Майбутній педагог початкових класів як суб’єкт специфічної педагогічної діяльності ⁄ Ю. В. Журат// Педагогічні науки : Вісник Житомирського державного університету. — Житомир, 2011. — Вип. 59. — С. 126–131.
 29. Журат Ю.В. Експериментальний аспект становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя ⁄ Ю. В. Журат//Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. ХVІІІ, серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2012. – с.260-267.
 30. Журат Ю. В. Педагогічні умови формування професійної суб’єктності майбутніх вчителів початкових класів: експериментальне обґрунтування ⁄  Ю. В. Журат // Педагогічний дискурс: зб. наукових праць. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 109-115.
 31. Журат Ю. В. Формування пізнавального інтересу у майбутніх фахівців у процесі професійного навчання / Ю. В. Журат// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький  державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 27, Том ІХ (42): Тематичний випуск “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2012. – С.240-250.
 32. Журат Ю. Роль народної іграшки у розвитку дітей дошкільного віку / Ю. Журат // Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2012. – С. 64-70.
 33. Журат Ю. В. Дослідження проблеми суб’єкта і суб’єктності та його вплив на формування поняття «професійна суб’єктність вчителя» / А. Я. Боднар, Ю. В. Журат// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України [науковий збірник]. – К., 2013. – № 2 (66) . – С.6-13.
 34. Журат Ю. В. Теоретичні та методичні умови формування професійної суб’єктності майбутнього педагога-вихователя у вищому педагогічному навчальному закладі / Ю. Журат // Вісник Глухівського педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2016. – Вип. 30. – С. 68-75.
 35. Журат Ю. В. Психолого-педагогічний аналіз проблеми суб’єкта та суб’єктності в процесі становлення професійної суб’єктності майбутнього вчителя / А. Я. Боднар, Ю. В. Журат// Наукові записки НаУКМА. – 2013. – Т. 149: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – С. 37-42.
 36. Квасецька Я. А. Зародження і розвиток суспільного дошкільного виховання у Галичині (40–70 рр. ХІХ ст.) / Я. А. Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2015. – Вип. 746. – С. 62–67.
 37. Квасецька Я. А. До історії зародження професійної підготовки вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в 70-х роках ХІХ ст. / Я. А. Квасецька // Вісн. Черкаського ун-ту. Сер.: Педагогічні науки / Черкаський нац. ун-т імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – № 21 (314). – С. 113–117.
 38. Квасецька Я. А. Нормативно-правова база і організаційні засади функціонування фахових навчальних закладів з підготовки вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / [за заг. ред. академіка І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної]; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: Щедра садиба плюс, 2014. – Вип. 46. – С. 194–203.
 39. Квасецька Я. А. Особливості генезису суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького університету: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернів. нац. ун-т імені Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2014. – Вип. 700. – С. 72–
 40. Квасецька Я. А. Особливості професійної підготовки вихователів дошкільних закладів в Чернівецькій учительській семінарії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / Я. А. Квасецька // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2013. – Вип. 74, Ч. 2. – С. 121–
 41. Квасецька Я.А. Формування етнічної самосвідомості студентів у процесі фахової підготовки / Дарина Іванівна Струннікова, Ярина Андріївна Квасецька // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / [голов. ред. І. М. Шоробура; Інститут педагогіки НАПН України, Хмельницька гуманіст.-пед. академія. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 364–368.
 42. Квасецька Я. Народознавчий аспект в духовному розвитку дитини / Марія Олійник, Ярина Квасецька // Науковий вісн. Чернівецького ун-ту: зб. наук. пр. Сер.: Педагогіка та психологія / [Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича]. – Чернівці, 2011. – Вип. 568. – С. 89 – 94
 43. Колтунович Т. А. Копінг-стратегії як механізми адаптації вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійного вигорання: теоретичний аспект / Т. А. Колтунович // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 573: Педагогіка та психологія. – С. 58–68.
 44. Колтунович Т. А. Аналіз взаємозв’язку емоційного вигорання та особливостей поведінки в конфлікті у вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А Колтунович // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Т. Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 19. – С. 232–245.
 45. Колтунович Т. А. Особистісні детермінанти виникнення професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології імені  Г. С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2012. – Т. ХІІ: Психологія творчості. – Вип. 15, ч. ІІ. – С. 158–170.
 46. Колтунович Т. А. Перфекціонізм як чинник професійного вигорання вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Наукові записки. Серія : Психологія і педагогіка. – Острог : Вид-во нац. ун-ту «Острозька академія», 2012. – Вип. 19. – С. 111–119.
 47. Колтунович Т. А. Особливості взаємозв’язку професійного вигорання та копінг-стратегій (на прикладі вихователів дитячих навчальних закладів) / Т. А. Колтунович // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г. С. Костюка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2012. – Т. Х: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. – Вип. 23. – С. 254–265.
 48. Москалець В. П.Психічне вигорання – реальність чи вигадка? / В. П. Москалець, Т. Колтунович // Практична психологія та соціальна робота. – 2012. – №1(154). – С. 58–65.
 49. КолтуновичТ. А. Особливості взаємозв’язку суб’єктивного відчуття щастя та професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського: зб. наук. праць. – Т.  – Вип. 10 (91). – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2013. – С. 161–167.
 50. Колтунович Т. А. Структура самоставлення у вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання / Т. А. Колтунович // Вісник Харківського нац. ун-ту. Серія: Психологія. – Харків: ВЦ Харківського нац. ун.-ту, 2013. – № 1056. Вип. 52. – С. 86–91.
 51. Колтунович Т. А. Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: період наукового осмислення проблеми / Т. А. Колтунович // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – К.: Гнозис, 2013. – Дод. 1 до Вип. 29. – Том IV. – С. 160–167.
 52. Колтунович Т. А. Синдром професійного вигорання в історичній ретроспективі: аналітико-експериментальний період дослідження феномена / Т. А. Колтунович // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія: зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. 4. – С. 236–245.
 53. Колтунович Т. А. Сутність і співвідношення понять «професійне вигорання» та «професійний стрес» / Т. А. Колтунович // Гуманітарний Вісник ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К.: Гнозис, 2014. – Додаток 4 до Вип. 31. – Том IІІ (11). – С. 142–151.
 54. Колтунович Т. Семантика, дефініції і співвідношення понять «професійне вигорання» та «професійна деформація» / Тетяна Колтунович // Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – Вип. 746: Педагогіка та психологія. – С. 76–86.
 55. Костик Л. Професійна комунікативна підготовка студентів: психолого-педагогічні умови формування навичок культури мовлення / Любов Костик // Науковий вісник БДФА : Гуманітарні науки. – Випуск 1. – / редкол. : В. В.Прядко (Голов. ред.) [та ін.]. – Чернівці, 2011 – С. 125 – 130.
 56. Костик Л. Психологія рекламної діяльності в рамках національної культури й суспільства / Любов Костик // Гуманітарні пошуки. Збірник матеріалів / за заг. ред. Мартинюк Т.М. (гол. ред.) Мартиненка О.П. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 142-145.
 57. Костик Л. Гендерні аспекти спілкування / Любов Костик // Науковий вісник БДФЕУ: Гуманітарні науки: збірник наукових праць.- Чернівці, 2012. – Вип. 5. – С.41-50.
 58. Костик Л. Роль жінки у гендерному вихованні дітей дошкільного віку / Любов Костик // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 746: Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2015. – С.86-92.
 59. Костик Л. По той бік творчості / Любов Костик // К.: МАУП. — Вип. 44 (1–2015). Психологічні науки. — К. : ДП “Вид. дім “Персонал”, 2015. — С.48-56.
 60. Костик Л. Гендерний дискурс тілесності в українській літературі / Любов Костик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: філологія: зб. наук. ст. / [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – Вип.5. – С.290-298/
 61. Костик Л. Психологія літературної творчості / Любов Костик // Наш голос (Місячник Союзу українців Румунії). – 2015. – грудень. – С.14-16.
 62. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта як складова становлення майбутнього фахівця в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська // Наукові записки.  – Випуск 103. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. – С.183-190.
 63. Мачинська Н.І. Вітчизняні дослідження педагогічної освіти / Н.І. Мачинська // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наукових праць. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2012, № 2. – С. 107-116.
 64. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта майбутніх магістрів у Німеччині та Великобританії / Н.І. Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2012. – Випуск 1-2 . – С.123-127.
 65. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх магістрів у країнах європейської співдружності / Н.І. Мачинська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвипуск 8. – Ч.1. – Слов’янськ : СДПУ, 2012. – С.148-156.
 66. Мачинська Н.І. Індивідуальна робота як складова професійно-педагогічної підготовки магістрантів в умовах вищого навчального закладу непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська // Вісник Черкаського університету : Серія Педагогічні науки. – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси: 2012. – С. 64-69.
 67. Мачинська Н.І. Деякі аспекти діяльності викладача при підготовці і читанні лекції / Н.І.Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол. : І.П.Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: вид-во «Мелітополь», 2012. – С.189-195.
 68. Мачинська Н.І. До проблеми формування інформаційної компетентності викладача вищого навчального закладу / Н.І.Мачинська // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2012. – Випуск 3-4 . – С.53-56.
 69. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти духовно-моральної компетентності майбутніх фахівців / Н.І. Мачинська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Вип. 21. – С. 131-137.
 70. Мачинська Н.І. Сучасний стан підготовки майбутніх фахівців в умовах магістратури вищих навчальних закладів непедагогічного профілю / Н.І.Мачинська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. В. 38 – 2012. – С.243-246.
 71. Мачинська Н.І. Принципи відбору змісту педагогічної освіти магістрантів / Н.І.Мачинська // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. – 2012. – № 4 (72). – С.173-176.
 72. Мачинська Н.І. Соціально-культурологічний компонент як вагома складова професійно-педагогічної компетентності майбутнього магістра / Н.І.Мачинська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, випуск 104, Т. 2. – Чернігів, 2012. – С.13-16.
 73. Мачинська Н.І. Проблеми психолого-педагогічної моделі викладача вищої школи у сучасних дослідженнях / Н.І.Мачинська // Теоретичні питання освіти і виховання: Зб. наук. праць. Вип. 46 / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В., укладач доц. Кудіна В.В. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – С.6-9.
 74. Мачинська Н.І. Психологічна компетентність – необхідна складова професійної компетентності майбутнього фахівця / Н.І. Мачинська // Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах [Електронний ресурс] Щоквартальний науково-практичний журнал. – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 1/2012 (1). – 108 с.
 75. Мачинська Н.І. Проблема професійно-педагогічної підготовки магістрантів у педагогічній теорії / Н.І.Мачинська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.38. – Ч.1. – С. 113-118.
 76. Мачинська Н.І. Педагогічна майстерність та випереджальний характер освіти: взаємозумовленість та взаємозалежність понять і явищ / Н.І.Мачинська // Проблемы современного педагогического образования. Серия: Педагогика и психология. – Сб. статей: – Ялта: РИО КГУ, 2014. – В.46. – ч.7. – С.106-113.
 77. Мачинська Н.І. Актуалізація особистості студента в контексті акмеологічного підходу як чинник розвитку вищої школи / Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. праць / ред. кол.: І.П.Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь: вид-во «Мелітополь», № 2 (13), 2014. – С.55-60.
 78. Мачинська Н.І. Акмеологічна модель сучасного педагога / Н.І.Мачинська // Наукові записки.  – Випуск 135. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С.12-15.
 79. Мачинська Н.І. Формування готовності фахівця до професійного зростання у контексті акмеологічного підходу / Н.І. Мачинська // Четвертий український педагогічний конгрес. Збірник наукових праць конгресу. – Львів: Сполом, 2014. – 572-579.
 80. Мачинська Н.І. Навчальне проектування як чинник розвитку особистості у контексті акмеологічного підходу / Н.І.Мачинська // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Вип. 84. – Житомир-Київ, 2015. – 226-232.
 81. Мачинська Н.І. Упровадження інноваційних технологій навчання у вищій школі / Комарова Ю.В., Н.І. Мачинська // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету, вип. 1 (14) 2015. – С.240-247.
 82. Мачинська Н.І. Формування основ педагогічної майстерності та професіоналізму вчителя початкової школив умовах вищого навчального закладу / Мачинська Н.І. // Вісник Черкаського університету, № 21 (354), 2015. – С.56-60.
 83. Мачинська Н.І. Авторитет викладача – необхідна умова його ефективної взаємодії зі студентами / Мачинська Н.І. // Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА, 2015. – вип.18 – С.142-147.
 84. Олійник М. І. Підготовка фахівців дошкільної освіти в сучасних умовах / М. Олійник // Gdanska wyzszaszkola humanistyczna Edukacia Przedskolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawcow nowego wieku; pod red. Eugeniusz Bielicki Mieczyslaw Ciosek. – Torun, 2012. – S. 346-356.
 85. Oliynyk M. Przygotowanie specjalistów z zakresu wychowania przedszkolnego do działalności innowacyjnej / M. Oliynyk / Oświata w aspekcie administracyjnym, finansowym i pedagogicznym. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczei «SPATIUM», 2012. – S.179-186.
 86. Oliynyk M. Colaborarea internaţională a instituţiilor superiare de învăţământ, în contextual formării cadrelor didactice din învăţământul preşcolar / М. Oliynyk // Cercetare şi Practică în Ştiinţele Educaţiei. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2013. – P. 55-60.
 87. Олийник М. И. Некоторые аспекты международного сотрудничества высших учебных заведений в контексте подготовки специалистов дошкольного образования / М. Олийник // Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology, II (10), Issue: 20. – Budapest, 2014. –  P. 79-84.
 88. Oliynyk M. Peculiarities of teacher’s post-professional reflection / M. Oliynyk // Situation, Education and Activation of Elderly People in Europe. – Kielce: Agencja Reklamowa TOP, 2014. – S. 145-150.
 89. Oliynyk M. Business Game as Method of Academic Mobility Formation of Future Specialists in the Field of Preschool Education / М. Oliynyk // Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna : Czasopismo naukowe Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. – Kraków : Zakład Poligraficzny UPNakład, 2014. – S.83-93.
 90. Олійник М. І. Понятійно-термінологічна характеристика сутності проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти / М. Олійник // Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań; pod red. M. Krawczyk-Blicharskiej, J. Miko-Giedyk i S. Kowalskiego. – Kielce, 2015. – S. 225-236.
 91. Oliуnyk M. Competence approach in professional pedagogic education of future children educators : Conceptual and terminological discourse / М. Oliynyk // Educaţia în societatea contemporană : aplicaţii / Coord. Otilia Clipa, Gabriel Gramariuc. – Iași : Editura LUMEN, 2015. – P. 331-340.
 92. Олійник М. І. Народна гра як засіб корекції емоційно-почуттєвої сфери дітей із дистантних сімей / М. І. Олійник // Вісник Прикарпатського національного університету : Педагогіка. Вип. XXVIII-XXIX. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 90-94.
 93. Олійник М. І. Освітні та виховні засоби формування етнічної ідентичності особистості в полікультурному середовищі / М. І. Олійник // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XXXV. – Івано-Франківськ, 2010. – С.11-15.
 94. Олійник М. І. Теоретичні засади організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі / М. І. Олійник, X. І. Микитейчук // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XL. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 129-132.
 95. Олійник М. І. Особливості професійної підготовки вихователів ДНЗ у системі післядипломної освіти / М. І. Олійник // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : збірник статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2011. –Вип. 34. – Ч.1. – С. 229-234.
 96. Олійник М. І. Особливості формування професійно-пізнавальних інтересів у майбутніх вихователів дошкільних установ / М.І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 569. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – С. 127-135.
 97. Олійник М. І. Теоретичні основи моделювання процесів професійної підготовки вихователів ДНЗ у контексті нових підходів до освіти / М. І. Олійник // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Вип. XXXVII. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 108-113.
 98. Олійник М. І. Взаємозв’язок професійного вигорання та мотивації у діяльності вихователя / М. І. Олійник, Т. А. Колтунович // Вісник Прикарпатського університету : Педагогіка. Вип. XXXXIII – XXXXIV. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 93-99.
 99. Олійник М. І. До питання про інтерактивні технології навчання у підготовці фахівців дошкільної освіти / О. В. Двіжона, М. І. Олійник // Вища освіта України. – № 3 (додаток) – 2012 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.1. – С. 384-391.
 100. Олійник М. І. Актуальні аспекти реформи дошкільної освіти в Румунії (2000-2008 рр.) та її вплив на підготовку вихователів дитячих установ / М. І. Олійник // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – № 5. – С. 213-219.
 101. Олійник М. І. Досвід професійної підготовки педагогів дитячих садків в освітніх закладах Румунії / М. І. Олійник // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип. 13. – С. 262-265.
 102. Олійник М. І. Застосування інноваційних технологій при підготовці майбутніх вихователів / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 637. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2012. – С. 144-152.
 103. Олійник М. І. Психолого-педагогічні аспекти формування проблемно-орієнтованої копінг-поведінки професійно мобільного педагога / О. А. Брухальська, М. І. Олійник // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 27. Том ІХ (42): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К. : Гнозис, 2012. – С.60-69.
 104. Олійник М. І. Формування лояльності як фактора підвищення конкурентоздатності вищого навчального закладу / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Вища освіта України. – № 3 (додаток). – 2012 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т.2. – С.250-257.
 105. Олійник М. І. Сутнісна характеристика готовності майбутнього фахівця дошкільної освіти до професійної мобільності / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Науковий часопис імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. пр. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 19 (29) – C.34-40.
 106. Олійник М. І. Умови формування професійно-педагогічної мобільності у майбутніх фахівців дошкільної освіти / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Освіта на Луганщині. Науково-методичний журнал. – № 1 (38). – 2013. – С. 115-120.
 107. Олійник М. І. Історико-педагогічний аналіз етапів становлення системи підготовки педагогічних кадрів в країнах Східної Європи (Республіці Польщі і Румунії) / М. І. Олійник // Проблемы современного педагогического образования. Сер.  Педагогика и психология. Сб. статей. – Ялта : РИО ГПА, 2015. – Вып. 47. – Ч. 5. – 288 с. – С.127-139.
 108. Олійник М. І. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні та країнах Східної Європи / М. Олійник // Освітній простір України. – 2015. – Вип. 5. – С.19-26.
 109. Олійник М. І. Підготовка майбутніх вихователів до професійно-педагогічної діяльності в полiкультурному освітньому середовищі / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 764. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С. 110-118.
 110. Олійник М. І. Порівняльний аналіз моделей неперервної освіти східноєвропейських країн / М. І. Олійник // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – С.141-148.
 111. Палагнюк О. В. Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості.// Проблеми політичної психології : зб. наук. праць / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; [редакційна колегія: Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна, І. Г. Батраченко та ін.]. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 3 (17). – 428 с. – с. 125-139.
 112. Палагнюк О. В. Особливості взаємозв’язку між соціальною відповідальністю і християнськими релігійними настановленнями студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2011.
 113. Палагнюк О. В. формування соціальної відповідальності в особистості: аналіз в умовах українського суспільства / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – Ч. 1. – с. 38-46.
 114. Палагнюк О. В. Особливості взаємозв’язку між соціальною відповідальністю і християнськими релігійними настановленнями студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – с. 5-13.
 115. Палагнюк О. В. Особливості формування соціальної відповідальності студентської молоді в контексті суспільних трансформацій / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – Ч. 1. – с. 67-75.
 116. Палагнюк О. В. Соціальне утриманство як життєва стратегія студентської молоді / Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 18. – Ч. 2. – с. 26-34.
 117. Палагнюк О. В. Соціально–психологічні особливості рівнів сформованості християнських релігійних настановлень студентської молоді / Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Вип. 17. – 2012.
 118. Роль етнопедагогіки у вихованні шанобливого ставлення дітей до дорослих / Комісарик М.І, Тютюнник І.Р. // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХІІ. – Івано-Франківськ, 2010. – С.140-149.
 119. Народні засади фізичного розвитку дитини перших років життя / Тютюнник І.Р. // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХV. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 120-124.
 120. Витоки суспільного дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) / Перепелюк І.Р. // Вісник Прикарпатського університету: Педагогіка. Випуск ХХХVІІ. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 28-31.
 121. Тимчук Людмила. Національна спрямованість змісту освіти дорослих в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) /Л.Тимчук, І. Перепелюк // Вип.627. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2012. – С. 157-164.
 122. Перепелюк Інна. Особистісні та професійні риси жінки-вихователя: історико-педагогічний аспект /І. Перепелюк // Вісник львівського університету. Серія педагогічна. Вип. 28. – Львівський національний університет. – С.167-178.
 123. Перепелюк І.Р. Полікультурне виховання дошкільників як складова професійної підготовки педагогів-вихователів: етнорегіональний досвід ⁄І.Р. Перепелюк ⁄ Педагогічний дискурс: зб. наукових праць . – Хмельницький: ХГПА, 2012. – Вип.13. – C. 272-276
 124. Рудницька–Юрійчук І.Р. Лялька-мотанка – пам’ять поколінь / Ірина Рудницька-Юрійчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2011. – Випуск XXXIX. – С.12-15. 
 125. Рудницька–Юрійчук І.Р. Розвиток особистості дитини дошкільного віку в освітньому просторі української діаспори США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Збірник наукових праць «Педагогічний дискурс». – Вип.13. – Хмельницький, 2012. – С.331-336.
 126. Рудницька–Юрійчук І.Р. Організація самостійної ігрової діяльності в українському дитячому садку в Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Збірник наукових праць «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми». – Вип.33. – Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. – С.129-133.
 127. Рудницька–Юрійчук І.Р. Українські Дошкільні Дні – один із основних напрямків діяльності Світової Ради Дошкілля у США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. –– Випуск XLVI. – Івано-Франківськ, 2013. – С.17-22.
 128. Рудницька-Юрійчук І.Р. Українська сім’я та національне дошкілля як провідні чинники формування національної свідомості дітей дошкільного віку в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Естетика і етика педагогічної дії. Збірник наукових праць. Вип.6. – Київ-Полтава, 2013. – С.107-116.
 129. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Ради дошкілля у розбудову українського дошкілля в США і Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник ЧНУ. Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 680. – Чернівці : Рута, 2014. – С.148-156.
 130. Рудницька-Юрійчук І.Р. Національне виховання дітей дошкільного віку в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 712. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2014. – С. 168-175.
 131. Рудницька-Юрійчук І.Р. Роль українських жіночих об’єднань в організації, розбудові та координуванні національного дошкілля в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Вип. 746. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Рута, 2015. – С. 160-168.
 132. Рудницька-Юрійчук І.Р. Організаційні та санітарно-гігієнічні вимоги до організації та впорядкування національного дитячого дошкільного закладу в українській діаспорі США та Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Педагогіка та психологія. Вип. 764. – Чернівці : Рута, 2015. – С.153-159.

Оновлено 01.02.2019 р.