Балахтар Валентина Візиторівна

balahtarПосада : доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи

Науковий ступінь: доктор психологічних наук

Вчене звання: професор кафедри педагогіки та соціальної роботи

Наукові інтереси: у сферах педагогіки, зокрема соціальної, загальної психології, психології особистості, зокрема самореалізація особистості, особистісний розвиток, психологія становлення особистості фахівця соціальної роботи

Курси, що читає:

– Основи дефектології
– Основи тифлопедагогіки

Додаткова інформація:

Дата народження: 20 листопада 1970 р.

Освіта. У 2005р. закінчила Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю «Психологія», здобула кваліфікацію психолога.

27 червня 2019 р. захистила докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Д 26.453.01 Інституту психології ім.Г. С. Костюка НАПН України .

Тема докторської дисертації: «Психологія становлення особистості фахівця з соціальної роботи» й отримала науковий ступінь доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи.

Нагороди: Почесна грамота Чернівецької обласної ради

Стажування за кордоном:
2016р. – Литовський едукологічний університет, Вільнюс, Литва

2018р. – Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен, Фінляндія

Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць з історії педагогіки, загальної педагогіки, психології, психології особистості, соціальної роботи

Працює на кафедрі з 2018 року.

E-mail:  v.balakhtar@chnu.edu.ua

Профілі:
ORCID ID 0000-0001-6343-2888

Список публікацій

Монографії

 1. Балахтар В. В. (2020). Проблеми соціалізації особистості в умовах соціальних змін (Колект. монографія) А.В.Камбур (ред.). Чернівці: Технодрук, 2020. Р. 7. Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи у процесі його професіоналізації. С.343-405 (416 с.)
 2. Балахтар В. В. (2019). Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries (Collective monograph) : Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 392 p. Соціально-психологічні особливості становлення особистості фахівця із соціальної роботи. С. 17-36
 3. Балахтар В. В. (2018). Психологія особистості фахівця з соціальної роботи. (Монографія). К. : Талком. 384 с. 

Навчально-методичні посібники

 1. Балахтар В. В., Танасійчук В. І. (2020). Формування лідерської позиції особистості фахівця соціальних служб: спецкурс для слухачів очно-дистанційної форми навчання (фахівців соціальних служб) в системі післядипломної освіти. Київ: Талком. 255 с.
 2. Балахтар В. В., Кармалюк С. П. (2020). Методичні рекомендації щодо організації та проведення професійної (соціальної) практики студентів спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», 231 «Соціальна робота» у Чернівецькому національному університеті : методичний посібник. Київ: Талком. 87 с.
 3. Балахтар В. В. (2020). Методичні рекомендації Створення дистанційного курсу за допомогою сервісу GOOGLE CLASSROOM для підготовки фахівців соціономічних професій. Київ: Талком, 2020. 21 с.
 4. Балахтар В. В., Кармалюк С. П. (2019). Методичні вказівки для написання  та захисту дипломних (магістерських) робіт студентами спеціальності  231 «Соціальна робота». Київ: Талком. 52 с.
 5. Балахтар В. В. (2017). Педагогіка і психологія у соціальній роботі : навчально-методичний посіб. для студ. вищ. навч. закладів. К : Талком.  444 с.

Публікації у науково-метричних виданнях (WoS, Scopus)

 1. Bondarchuk O., Balakhtar V., Balakhtar K. (2020). Monitoring of the Quality of the Psychological Component of Teacher’s Activity of the High Education Institutions with the help of Gооgle Drive tools. International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social, and Economic Matters (ICSF 2020) at Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine. E3S Web of Conferences Volume 166, 22 April 2020, 100242020 International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters, ICSF 2020; Kryvyi Rih; Ukraine; 20 May 2020 до 22 May 2020; Код 159754 ISSN: 25550403 Scopus 
 2. Androshchuk I., Balakhtar V., Balakhtar K., Oleshko P. (2020). Creativity as a factor of psychological well-being of teachers of higher educational institutions. The New Educational Review. Vol. 60, №2 Warszawa, Copyright by Wydawnictwo Adam Marszałek,Toruń 2020 p. 191-202 DOI: 10.15804/tner.2020.60.2.1 Scopus
 3. Балахтар В. В. (2018). Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування професійної компетентності особистості фахівця соціальної роботи. Information Technologies and Learning Tools. Vol. 66, №4, 93-104. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/download/2066/1365 Web of Science 

Публікації у фахових виданнях

 1. Bondarchuk O., Balakhtar V., Balakhtar K. (2020). University lecturers’ self-efficacy as a factor of their professional mobility. Psychological Journal: Scientific Review / red. S. Maksymenko.  № 6. Vol. 6. Kyiv : H. S. Kostyuk Institute of Psychology of The National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 2020. Pp. 40-48. DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2020.6.6.4
 2. Балахтар В. В. (2019). Ціннісні орієнтації як показник професійного становлення фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. VI: Психологія обдарованості. 2019. Вип. 15, С. 138-147. Київ-Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка
 3. Балахтар В. В. (2019). Соціально-психологічні особливості проектування професійного шляху як професійно-особистісного новоутворення становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Психологічний часопис. №5, Вип. 9, С. Д. Максименко (Ред.), 2019. С. 27-44. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 4. Балахтар В. В. (2019). Соціально-психологічні особливості самоствердження та самовдосконалення як професійно-особистісних новоутворень становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології: Збірник наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психоло-гії. Вип. 2. Київ-Ніжин : Видавництво « ПП Лисенко М.М.». C. 43-54 
 5. Балахтар В. В. (2019). Самоприйняття як показник становлення особистості фахівця з соціальної роботи. Теорія і практика сучасної психології : збірник наукових праць. Т.1, № 5/2019. Запоріжжя: Класичний приватний університет. С.123-128.
 6. Балахтар В. В., Вовк М. В (2019). Толерантність як професійно-важлива якість фахівця з соціальної роботи. Virtus: Scientific Journal. Editor-in Chief M.A. Zhurba November № 38. С.39-43
 7. Балахтар В. В. (2019). Ціннісно-мотиваційна складова становлення особистості фахівця з соціальної роботи. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та УАОППП, Вип. 4 (18). С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка (Ред.), 2019 С. 14-20. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 8. Балахтар В. В. (2019). Програма «Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи на рівнях первинної і вторинної професіоналізації». Психологічний часопис №11, Вип. 5, С. Д. Максименко (Ред.), 2019. С. 49-71. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
 9. Балахтар В. В. (2019). Особливості самотворення фахівцями з соціальної роботи смислу подальшого життєвого шляху на післятрудовій стадії становлення. Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць. №3(50), 2019. Т. 3, С. 9-21 Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 10. Балахтар В. В. (2018). Особливості професійного становлення особистості фахівця з соціальної роботи залежно від психологічного благополуччя. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Т. 1, №3(47), 17-25. Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. 
 11. Балахтар В. В. (2018). Креативний потенціал як показник професійного становлення фахівців з соціальної роботи. Науковий вісник Херсонського державного університету. (Психологічні науки). №4, 167-171. Херсон : Гельветика.
 12. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та УАОППП. № 3(14), 7-14. С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка (Ред.). Київ.
 13. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості базових переконань фахівців з соціальної роботи у контексті їх професійно-особистісного становлення. Вісник післядипломної освіти. (Серія «Соціальні та поведінкові науки). Вип. 6(35), 9-21. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».
 14. Балахтар В. В. (2018). Емпіричне вивчення сформованості іміджу особистості фахівця із соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення. Проблеми сучасної психології. Вип. 42, 9-30. С. Д. Максименко, Л. А. Онуфрієва (Ред.). Кам’янець-Подільський : Аксіома. 
 15. Балахтар В. В. (2018). Цінність особистісно-професійної самореалізації фахівця як одного з компонентів професійного становлення у сфері соціальної роботи. Організаційна психологія. Економічна психологія: науковий журнал Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України та УАОППП, Вип. 4 (15). С. Д. Максименко, Л. М. Карамушка (Ред.). С. 7-13. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 16. Балахтар В. В. (2018). Психологічні особливості мотивації професійного становлення фахівців із соціальної роботи. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. Вип. 5, С. 147-154. Херсон : Гельветика. 
 17. Балахтар В. В. (2018). Рефлексія як чинник професійно-особистісного становлення фахівців у сфері соціальної роботи. Психологічний часопис. № 8, Вип. 18. С. Д. Максименко (Ред.). С. 9-23. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 18. Балахтар В. В. (2018). Самоефективність як індикатор становлення особистості фахівця з соціальної роботи як професіонала. Молодий учений, №9(61), С. 165-170. 
 19. Балахтар В. В. (2018) Особливості самоставлення особистості фахівців з соціальної роботи. Правничий вісник Університету «Крок» : Збірник наукових праць. Вип. № 31, С. 160-167. Київ : Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». 
 20. Балахтар В. В. (2018). Особистісно-професійні характеристики фахівців з соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення. Теорія і практика сучасної психології. Вип. 5, С. 51-55. Запоріжжя: Класичний приватний університет. 
 21. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід професіоналізації особистості фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології. Т. XIV. Вип. 1, С. 17-26. Київ-Ніжин : Видавництво «ПП Лисенко М.М.».
 1. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи у практичній професійній діяльності. Психологічний часопис. № 9, Вип. 19. С. Д. Максименко (Ред.). С. 9-24. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 2. Балахтар В. В. (2018). Методика дослідження становлення особистості фахівця з соціальної роботи. Психологічний часопис. № 10, Вип. 20. С. Д. Максименко (Ред.). С. 171-184. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України.
 3. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід професіоналізації фахівця з соціальної роботи у процесі професійної підготовки. Вісник Національного авіаційного університету. (Педагогіка. Психологія). Вип. 13, С. 104-111. Київ.
 4. Балахтар В. В. (2018). Професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях професійного становлення фахівців з соціальної роботи. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Психологія. Вип. 9-10, С. 52-59. Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
 5. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічні особливості самореалізації як професійно-особистісного новоутворення становлення особистості фахівців з соціальної роботи. Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Т. IX. Вип. 11, С. 5-15. Київ-Ніжин.
 6. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід самовизначення в якості фахівця з соціальної роботи на стадії професійної підготовки. Теоретичні і прикладні проблеми психології. №3(47), Т. 3, С. 13-26. Сєвєродонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля.
 7. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи на стадії саморегуляції у професійній діяльності. Теорія і практика сучасної психології. Вип. № 6, С. 66-70. Запоріжжя: Класичний приватний університет.
 8. Балахтар В. (2018). Peculiarities of forming of leadership positions of social worker. «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології». Вип. 1(75). 11-22. Суми.
 9. Балахтар В. В. (2018). Самооцінка як чинник емпатії фахівців соціальної роботи. Молодий учений. №8(60), 42-47.
 10. Балахтар В. В. (2018). Гендерно-вікові та організаційно-професійні чинники креативного потенціалу фахівців соціальної роботи. World Science. №8(36), Vol.3, 50-56. RS Global Sp. z O.O. 
 11. Балахтар В. В. (2017). The Sources of Pedagogical Skills: Collection of Scientific Works. Кризові стани у процесі професійного становлення фахівця соціальної роботи. Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Poltava. Issue 19. С. 22-27 (Серія «Педагогічні науки»). 
 12. Балахтар В. В. (2017). Особенности формирования социально-психологического климата в учреждении социальной службы. Электронный научно-образовательный журнал «Studia Humanitatis» (Гуманитарные дисциплины). №1. ISSN 2308-8079. Відновлено з http://st-hum.ru/content/balahtar-vv-osobennosti-formirovaniya-socialno-psihologicheskogo-klimata-v-uchrezhdenii

Матеріали конференцій

 1. Balakhtar V,. Balakhtar K., Kuznietsova K. (2020). The cognitive-affective component of the formation of a social work specialist. Міжнародна конференція ATEE-2020 «Teacher Education for Promoting Well-being in School» («Освіта вчителів для сприяння добробуту в школі») (6-7 липня 2020 року, м.Сучава, Румунія) за підтримки Асоціації педагогічної освіти в Європі (The Association for Teacher Education in Europe (АТЕЕ) https://atee.education/).
 2. Балахтар В. В. (2020). Самоздійснення як індикатор становлення особистості фахівця з соціальної роботи. Laberinths of Reality: Collection of scientifical works (VII International scientific and practical conference, February 14-15, 2020) / edited by M. A. Zhurba. Montreal: CPM «ASF». Issue 2 (7). С.127-129.
 3. Балахтар В. В. (2020). Соціально-психологічний супровід становлення  особистості фахівця з соціальної роботи  в умовах інформаційно-освітнього середовища Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали XІI Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, (Київ, 20-21 трав. 2020 р.). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. С. 11-13.
 4. Балахтар В. В. (2020). Психологічне здоров’я фахівців з соціальної роботи в умовах сьогодення. Психологічне здоров’я персоналу організацій в умовах пандемії COVID-19: проблеми та технології забезпечення : матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції з організаційної та економічної психології (21 травня 2020 року) / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. Н.М. Бендерець, А.М. Шевченко, О.В. Креденцер. Київ – Біла Церква, 2020. 130 с. С.65-69. 
 5. Балахтар В. В., Підвисоцька І. І. (2019). Професійне вигорання як соціально-психологічний феномен. Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці: Технодрук, с.23-26.
 6. Балахтар В. В. (2019). Наставницька діяльність фахівця із соціальної роботи як індикатор його професійної самореалізації. The 3rd International scientific and practical conference “Priority directions of science development” (December 28-29, 2019) SPC “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. с.519-523
 7. Balakhtar Valentyna. (2018). The impact of adaptation mechanisms on the process of formation the specialist’s identity of social work in educational establishments. Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Vol. 3, pp. 54-57. RS Global Sp. z O.O. Warsaw, Poland
 8. Балахтар В. В. (2018). Основні теоретико-методологічні підходи до проблеми становлення особистості роботи. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Соціальна робота і проблеми міграційних процесів у глобалізованому світі». (с. 18-23). Чернівці : Чернівецький нац. ун-т.
 9. Балахтар В. В. (2018). Соціально-психологічна специфіка професійної діяльності фахівця з соціальної роботи. Advances of science: Proceedings of articles the international scientific conference. (pp. 730-740). L. N. Katjuhin, I. A. Salov, I. S. Danilova, N. S. Burina (Eds.). Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP.
 10. Балахтар В. В. (2018). Модель становлення особистості майбутнього фахівця з соціальної роботи. Perspectives of science and education: The 3rd International youth conference. (pp. 303-314). SLOVO/WORD, New York, USA.
 11. Балахтар В. В. (2018). Особливості професійного становлення особистості  фахівця у сфері соціальної роботи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Пріоритетні наукові напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики»). (с. 61-64). Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень».