Педагогіка дошкільна

Метою дисципліни є розкриття перед студентами особливої ролі дошкільної педагогіки в системі професійної підготовки сучасного педагога дошкільного закладу, озброєння системою педагогічних знань, доводячи їх важливе значення у побудові виховного процесу сучасного дошкільного закладу, викликати інтерес і зацікавленість до теоретичного пояснення педагогічних процесів, навчити творчо використовувати одержані під час навчання теоретичні знання у практичній діяльності, сприяти професійному становленню майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти»
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Педагогіка дошкільна» студент має набути таких компетенцій:
Знати:
–  значення дошкільного дитинства в становленні особистості;
– шляхи здійснення гуманізації навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;
– особливості та способи організації і здійснення навчально-виховної роботи в групах дітей раннього віку;
–  особливості та способи організації і здійснення навчально-виховної роботи в групах дітей дошкільного віку;
– шляхи забезпечення наступності в роботі дошкільного навчального закладу та школи;
– форми співпраці дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо забезпечення єдності у виховному процесі
Уміти:
– планувати, організовувати і реалізовувати пізнавальні, розвиваючі і виховні аспекти педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;
–  аналізувати програмно-методичні матеріали;
– забезпечувати диференційований підхід в навчально-виховному процесі з урахуванням потреб, інтересів попереднього досвіду дітей;
– використовувати різні форми організації навчальної діяльності дітей у ДНЗ;
– організовувати предметно-ігрове середовище у різних вікових групах дошкільного навчального закладу;
– добирати та ефективно використовувати безпосередні та опосередковані методи керівництва ігровою, трудовою, самостійною діяльністю дошкільників.

Змістовий модуль 1
ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Тема 1. Предмет дошкільної педагогіки
Тема 2. Особистість дитини як об’єкт і суб’єкт виховання
Тема 3. Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки
Тема 4. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання
Тема 5. Сучасна система дошкільної освіти
Тема 6. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 2
НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тема 7. Фізичне виховання дітей дошкільного віку
Тема 8. Розумове виховання дітей дошкільного віку
Тема 9. Моральне виховання дітей дошкільного віку
Тема 10. Трудове виховання дітей дошкільного віку
Тема 11. Естетичне виховання дітей дошкільного віку
Тема 12. Економічне виховання дітей дошкільного віку
Тема 13. Правове виховання дітей дошкільного віку

Змістовий модуль 3
ОСНОВИ ДИДАКТИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. ПЕДАГОГІКА РАННЬОГО ДИТИНСТВА

Тема 14. Загальні основи дошкільної дидактики
Тема 15.  Методи і форми організації навчання
Тема 16. Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі
Тема 17. Теорія гри
Тема 18. Іграшка
Тема 19. Творчі ігри
Тема 20. Дидактичні ігри

Змістовий модуль 4
ВЗАЄМОДІЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, СІМ’Ї І ШКОЛИ

Тема 23. Взаємодія сім’ї і дошкільного закладу
Тема 24. Підготовка дитини до навчання в школі
Тема 25. Наступність у роботі дитячого садка і школи

Перелік джерел, які пропонуються для засвоєння курсу:

 1.  Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика. навчальний посібник / під заг. ред. проф. С. Нікітчиної. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 368 с.
 2. Бавбюк С. М. Педагогічні умови фізичного виховання дітей дошкільного вікуу взаємодії ДНЗ і сім’ї [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nenc.gov.ua/doc/autoref/babuk.pdf
 3. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / М -во освіти і науки України, Акад. пед. наук України; наук. ред. та упоряд. О. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.
 4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) / Наук. кер. А. Богуш. – К. : Ред. журн. «Вихователь-методист дошкільного закладу», 2012. – 30 с.
 5. Біла книга національної освіти України / [за ред. В. Г. Кременя]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 342 с.
 6. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика виховання дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студентів дошкільних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів. – 2-е вид., перераб. та доповн. – Суми: Універс. кн., 2004.– 428 с.
 7. Волкова Н. Педагогіка : посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Волкова. – К. : Вид.центр «Академія», 2001. – 576 с.
 8. Державна національна програма “Освіта” (Україні XXI століття).– К.: Райдуга, 1994.– 62 с.
 9. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). – К. : Райдуга, 1994. – 62 с.
 10. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://priluki.biz/15/index.php/biblioteka?download=1:ponimanska-t-i-doshkilna-pedahohika
 11. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
 12. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
 13. Закон України «Про охорону дитинства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
 14. Законодавство України / Офіційний веб-сайт Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // zakon4.rada.gov.ua/laws
 15. Косенко Ю. Педагогіка : загальні основи, теорія виховання, теорія навчання : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта». – 2 – ге вид., доповн. / Ю. Косенко. – Маріуполь: ТОВ «Друкарня «Новий світ», 2014. – 264 с.
 16. Лисенко Н. Педагогіка українського дошкілля : у 2 ч. : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Н. Лисенко, Н. Кирста. – К. : Вища шк., 2006. – Ч. 1. – 302 с.
 17. Лобанова Е.А. Дошкольная педагогика: учебно-методическое пособие / Е. А. Лобанова Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pedlib.ru/Books/1/0481/1_0481-1.shtml
 18. Нормативно-правова база дошкільної освіти / Офіційний веб-сайт Інституту інноваційних технологій і змісту освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http : // iitzo.gov.ua/doshkilna-osvita/normatyvno-pravova-bazadoshkilnoji-osvity/
 19. Пангелова Н.Є., Яхно Є.Г. Виховання патріотизмуу дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичною культурою [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-11/08pneepc.pdf
 20. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Поніманська. – К. : «Академвидав», 2008. – 456 с.
 21. Поніманська Т. І., Дичківська І. М. Дошкільна педагогіка. Практикум: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / Т. І. Поніманська, І. М. Дичківська – К.: Слово, 2004.– 352 с.
 22. РогальськаІ. П. Теоретико-методичні засади соціалізації особистості у дошкільному дитинстві [Электронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-tolerantnosti-u-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyah-raboty-doshkolnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya