НАУКОВЕ співробітництво

Кафедрою педагогіки та психології дошкільної освіти налагоджено співпрацю з:
– Сучавським університетом імені Штефана чел Маре (м.Сучава, Румунія);
– Вищою педагогічною школою Каринтії (м. Клагенфурт, Австрія);
– Вищою школою соціальних і технічних наук (м. Радом, Польща);
– Краківським педагогічним університетом (м. Краків, Польща);
– Університетом імені Яна Кохановського (м. Кельце, Польща);
– Вищою професійною школою (м. Тарнобжег, Польща),
– Вищою  школою лінгвістичною  (м.Ченстохова, Польща);
– Молдавським державним університетом імені Штефана чел Маре (м.Кишинів, Молдова);
– Телавським державним університетом імені Якоба Гогебашвілі (м. Телаві, Грузія);
– Повітовим центром ресурсів та освітньої допомоги (м.Сучава, Румунія).

Результатом плідної співпраці є:

* участь викладачів кафедри у міжнародних конференціях:
8th ENSEC Conference “Social Emotional Learning and Positive Development” (м. Сучава, Румунія, 30 червня – 02 липня 2022р.);
Conferința ETIC+ “Formare și bune practici în educația timpurie” (м. Сучава, 23-25 жовтня 2022 р.) у межах проєкту “EDUCATIE TIMPURILE INCLUSIVA SI DE CALITATE” (Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020);
– Міжнародна конференція в рамках проєкту Еразмус+ КА2 2020-1-ІТ02-КА229- 07946-2020 (м. Сулецін, Польща);
– II Międzynarodowa konferencja naukowa-całożyciowe uczenie «Się-konteksty indywidualne, partykularne i uniwersalne» / 2nd International Conference «Lifelong Learning – Individual, Particular
and Universal») (м. Кельце, Польща, 8-9 червня 2021 р.);
– Міжнароднf конференціz «Conference of the Association for Teacher Education in Europe Teacher Education for Promoting
Well-being in School) (Suceava, 6th-7th of July 2020)
– «CAŁOŻYCIOWEUCZENIESIĘ – OBSZARY, NURTY, TENDENCJELIFELONGLEARNING – AREAS, TRENDS, TENDENCIES» (4-5 квітня, 2017р., Кельце, Польща).
«Building bridges: promoting social inclusion and wellbeing for families of children with special needs» (Erasmus+ Project no. 2016-1-RO01-KA204-024504) (м. Сучава, Румунія, 31 січня 2019 р.);
– «The XIXth congress of the AMSE-AMCE-WEAR» (4-7 червня 2018 р., м. Сучава, Румунія);
– 
Edu World 2018 “EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, University of Pitesti, Pitesti, Romania (9-10 листопада 2018 р.);
– “ATEE CONFERENCE” (6-7 червня 2020, Сучавський університет імені Юрія Федьковича)

* проведення кафедрою міжнародних конференцій та краглих столів з міжнародною участю:
– Міжнародна науково-практична конференція «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 року);
– круглий стіл з міжнародною участю «Особливості організації освітньо-виховного процесу в різновікових групах з румунською мовою навчання» (м. Чернівці, 30 жовтня 2019 р.);

* спільні проєкти:
  участь в італійсько-українському проекті «EDUC – Інклюзивна освіта в Україні та Чернівецькій області» – учасники проекту: викладачі кафдери:  к.пед.н., асист. Перепелюк І.Р., асист. Микитейчук Х.І., к.пед.н., асист. Квасецька Я.А.;  студенти-магістри спеціальності «Дошкільна освіта»: Зубрицька А.О., Калин М.І; студенти 3-4 курсів спеціальності «Дошкільна освіта»: Палій К.П., Костюк В.Ю., Сливка Т.П., Семенчук Г.І., Руснак В.А., Петей С.С., Думанська А.П., Орловська М.І., Арсенчук І.І., Головата Д.А., Тендітникова О.В., Шпак В.С., Пентюк Г.В., Дунець С.С., ГуляС.І.);

*стажування викладачів:
Люблінський Католицький університет імені Яна-Павла ІІ
23 березня 2022 – 04 квітня 2022 р.  – д. пед. н., проф. Олійник М. І. Люблінський Католицький університет імені Яна-Павла ІІ (м. Люблін, Польща) Наказ № 67 від 23.03.2022 р.)
 Сучавський університет імені Штефана чел Маре:
14 жовтня 2021 – 25 листопада 2021 р. – д. пед. н., проф. Олійник М. І. (Тема стажування: “Супровід викладача в умовах синхронного та асинхронного навчання: проектування навчального процесу у вищій школі”). Довідка No 2394/4/FSE від 26 листопада 2021 р.
– 14 жовтня 2021 – 25 листопада 2021 р. – к. пед.н., асист. Кузнєцова К.С. (Тема стажування: “Професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до використання інноваційних технологій під час організації взаємодії з учасниками освітнього процесу”. Виданий документ: довідка No 2394/1/FSE від 26 листопада 2021 р.
– 25 листопада 2019 – 29 листопада 2019 р. – к.пед.н., асист. Микитейчук Х.І. (Тема стажування: “Сучасні тренди підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: міжнародний і національний досвід”). Сертифікат No 2394/3/FSE від 26 листопада 2021 р.
4) 14 жовтня 2021 р. 25 листопада 2021 р. – к. психол. н., асист. Палагнюк О. В. (Тема стажування: “Психологічні аспекти професійної підготовки педагогічних кадрів (вихователів, психологів закладів дошкільної освіти, логопедів) у системі вищої освіти України та Європи”). Сертифікат No 2394/2/FSE від 26 листопада 2021 р.
– 27 травня – 12 червня 2019 р. – к. пед. н., асист. Перепелюк І.Р. (Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №1057 /FSE від 12 червня 2019 р.);
– 6 вересня – 15 грудня 2019 р. – д. пед. н., проф. Олійник М. І. (Тема стажування: «Реалізація професійно-практичного компоненту підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат №38 від 16 грудня 2019 р.);
Повітовий центр ресурсів та освітньої допомоги (м. Сучава, Румунія):
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Перепелюк І. Р. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2431 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – к. пед. н., асист. Квасецька Я. А. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2433 від 29 листопада 2019 р.);
– 25 листопада – 29 листопада 2019 р. – асист. Микитейчук Х. І. (Тема стажування: «Логопедична робота в дошкільних закладах Румунії». Документ, що підтверджує стажування – сертифікат № 2432 від 29 листопада 2019 р.);

* обмін студентами, які проходять педагогічну практику, вивчають окремі навчальні дисципліни та проводять дослідження для написання науково-дослідних робіт;

* отримання сертифікатів, що підвтерджують достатньо високий рівень володіння польською мовою (рівень В2) (М.І. Олійник, Т. А. Колтунович, І. Р. Перепелюк, Я.А.Квасецька, К.С.Кузнєцова, О.В. Палагнюк, Л.Б.Костик, м.Ченстохова, Польща);

* спільні колективні монографії
The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education in Poland, Romanis and Ukraine. Еd. by Otilia Clipa, Maria Oliynyk, Malgorzata Stawiak-Ososinska. London: Lumen Media publishing, 2014.  

* спільні наукові публікації
Колтунович Т.А., Stawiak-Ososińska М. Використання технології візуалізації у вищій школі. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видивничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185-189.

* робота викладачів у редколегіях іноземних журналів
– член редколегії Міжнародного журналу соціальних та освітніх інновацій (International Journal of Social and Educational Innovation (IJSEIro) ISSN/ ISSN – L (print): 2392–6252, ISSN (online): 2393–0373) (проф. Олійник М.І.) URL: https://ijsei.wgz.ro/meniu/editorial-board
– член редколегії наукового журналу «Освітній простір України» (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника») (проф. Олійник М.І.)
URL: http://pu.if.ua/cgibin/university/portal/faculty/4848?did=Esu_journal&language=ua
– рецензент польського наукового журналу «Tłumaczenia i usługi edytorsko-wydawnicze i oraz poligraficzne kwartalnika Studia Paedagogica Ignatiana» ISSN 2450-5358,  e-ISSN 2450-5366 Katedra Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania Instytut Nauk o Wychowaniu Wydział Pedagogiczny  Akademia Ignatianum w Krakowie (проф. Олійник М.І.)
URL: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/SPI/user/activateUser/oliinykm/2cwH5284
Член редакційної колегії “International Journal of Inclusive and Sustainable Education” (доц. Колутнович Т.А.) 
URL: https://inter-publishing.com/index.php/IJISE/about/editorialTeam