Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

2020

 1. Костик Л.Б. Аспекти альтернативної та допоміжної комунікації у соціальній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н.С., Миронова С.П., Платаш Л.Б., Романюк С.З. та ін.] за заг. Ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020. С. 217-224. 
 2. Кузенко О.Й., Мацук Л.О., Перепелюк І.Р. Формування комунікативних здібностей дітей дошкільного віку із ЗПР засобами нетрадиційних художніх технік в умовах інклюзивної групи ЗДО. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія / [кол. авт.: Гаврилова Н.С., Миронова С.П., Платаш Л.Б., Романюк С.З. та ін.] за заг. Ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020. С. 408-418.
 3. Oliynyk Mariya, Palagnyuk Olga. Modelling of future specialists’ training for preschool education in Ukraine. Pre-school education in the context of new ukrainian school’s objectives : joint monograph / Ed. by Prof. Valentyna Kushnir. Hameln : InterGING, 2020. Р. 202-224.
 4. Психолог у закладі дошкільної освіти (курс лекцій для студентів спеціальності 012 «Дошкільна освіта»): навчально-методичний посібник / Укл. Олійник М. І., Костик Л. Б., Собкова С. І. Чернівці: Технодрук, 2020. 152 с.
 5. Чупахіна С.В, Олійник М.І. ІТ як засіб впливу на формування пізнавальної готовності дітей з інтелектуальними порушеннями до інклюзивного навчання. Актуальні питання теорії і практики інклюзивного навчання у закладах освіти: монографія / [кол. Авт.: Гаврилова Н.С., Миронова С.П., Платаш Л.Б., Романюк С.З. та ін.] за заг. Ред. Л.Б. Платаш. Чернівці: Технодрук, 2020. С.391-407.

2019

 1. Екзистенційна та гуманістична психологія : навчальний посібник / І.М.Зварич, Г.В.Чуйко, Т.А.Колтунович; за наук. ред. В.Г.Панка. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 496 с.
 2. Олійник М.І., Журат Ю.В., Фесун Г.С. Розвиток та діагностика пізнавальних процесів дошкільника: навчально-методичний посібник.  Чернівці: Родовід, 2019. 176с.
 3. Основи академічної мобільності викладача закладу вищої освіти : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / М.І.Олійник, К.С.Кузнєцова, Т.А.Колтунович, І.Р.Перепелюк. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. 140 с.
 4. Педагогічна освіта – необхідна складова професійного становлення фахівця в умовах класичного університету. Актуальні проблеми педагогічної освіти : соціокультурний вимір : колективна монографія / Олійник М.І., Мачинстка Н.І., Войтович А.Ю. та ін., за ред. Мачинської Н.І. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 352 с.
 5. Фесун Г.С., Радчук В. М., Журат Ю.В. Політична психологія: навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 200с.

2018

 1. Балаєва К.С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : монографія. Чернівці : «Місто», 2018. 304 с.
 2. Костик Л.Б. Вікова психологія (курс лекцій для студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта») : навч. посіб. Чернівці, 2018. 116 с.
 3. Корнило Ластівка. Відірвані листки / Упоряд., прим. Л.Костик, В.Костик. Чернівці, 2018. 144 с.
 4. Костик Л. Народжена буковинкою. Ірина Вільде: Біобібліографічний покажчик. Чернівці, 2018. С.6-11.
 5. Євгенія Ярошинська: Анотований бібліографічний покажчик / Упоряд., Костик Л., Костик В. Чернівці, 2018. 120 с.

2017

 1. Адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці): навчально-методичний посібник / Ярина Андріївна Квасецька, Марія Василівна Квасецька, Юлія Володимирівна Апостолюк, Марія Григорівна Омахіль. Чернівці : Зелена Буковина, 2017. 140с.
 2. Квасецька Я.А. Професійна підготовка вихователів на західноукраїнських землях: історичний аспект: монографія. Чернівці : Зелена Буковина, 2017. 352 с.
 3. Перепелюк І. Р. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та методика співпраці з родинами». Чернівці, 2017.  32 с.

2016

 1. Журат Ю. В. Методичні вказівки самостійної роботи студентів з «Дитячої психології». Чернівці: 2016. 40 с.
 2. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, корекція : навчально-методичний посібник / Т.А. Колтунович. 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016.  164 с.
 3. Олійник М.І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи.Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2015. 408 с.
 4. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч.1. 138 с.
 5. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч. 2. 166 с.

2015

 1. Балаєва К. С. Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки: «Дошкільна освіта». Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. 212с.
 2. Квасецька Я. А. Становлення і розвиток системи навчальних закладів з підготовки дошкільних педагогів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.): метод. рек. до курсу «Історія дошкільної педагогіки» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта». Чернівці: Зелена Буковина, 2015. 64 с.
 3. Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку : зб. статей / укл. К.С.Балаєва.  Чернівці, 2015. 42c.
 4. Олійник М.І., Балаєва К.С. Академічна мобільність викладача ВНЗ: методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності: «Дошкільна освіта».  Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. 80 с.
 5. Олійник М. І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : монографія. Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015.  400 с.

2014

 1. Koltunovych T. The problems of prevention and psycho-correction of pre-school teachers’ professional burnout. The actual problems of the theory and practice of modern pre-school education in Poland, Romanis and Ukraine, ed. by Otilia Clipa, Maria Oliynyk, Malgorzata Stawiak-Ososinska. London: Lumen Media publishing, 2014.  P. 79–104.
 2. Костик Л.Б. Магія Роксолани: науково-популярна розвідка. Чернівці: Букрек, 2014. 256 с. 
 3. Oliynyk M. І. Topical issues of pre-school teachers training for work with children in ethnocultural environment of Bucovyna / O. Clipa, M. Oliynyk, M. Stawiak-Ososinska. The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine. London–Jasi : Lumen Media Publishing. 2014. 192 s.
 4. Робочий зошит з практики : навчальне видання для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / упоряд. Т. А. Колтунович, М. І. Олійник.  Чернівці : Букрек, 2014. 60с.

2013

 1. Журат Ю. В. Особливості формування професійної суб’єктності студентів ВНЗ Психолого-педагогічний практикум : методичний посібник.  Київ : Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. Частина 1. С. 51-57.

2012

 1. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності / Н. В. Лисенко, М.І. Олійник, Д. І. Струннікова та ін.; за ред. проф. Н. В. Лисенко. 3-тє видання, перер. та доповн. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 472 с.
 2. Дошкільнятко-Здоров’ятко (модель методичної роботи в дошкільному навчальному закладі): методичний посібник / За редакцією М.І. Олійник. Чернівці : Книги ХХІ, 2012. 120с.
 3. Комісарик М., Чуйко Г. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного віку : підручник. Чернівці : Книги-ХХІ, 2012. 485 c.
 4. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії: корекційна програма для вихователів дошкільних навчальних закладів. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. 200с.
 5. Олійник М.І., Квасецька Я. А. Історія дошкілля Буковини: навч.-метод. посіб.  Чернівці : Зелена Буковина, 2012. 76 с.
 6. Організація та проведення практики студентами спеціальності «Дошкільна освіта» за модульною системою навчання: метод. вказівки / уклад. Марія Іванівна Олійник, Марія Іванівна Комісарик, Ярина Андріївна Квасецька.  Чернівці, 2012. 68 с.

2011

 1. Колтунович Т., Поліщук О. Проблема самовизначення та самореалізації особистості: теоретичний аспект. Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі : монографія / за наук. ред. І. М. Зварича. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011.  С. 49–61.
 2. Колтунович Т. Творчість вихователя дошкільного навчального закладу як стримуючий чинник професійного вигорання. Соціально-психологічні чинники самореалізації творчої індивідуальності у полікультурному світі: монографія / за наук. ред. І. М. Зварича. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011.  С. 432-455.
 3. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навчально-методичний посібник / В. І. Кононенко, Н. В. Лисенко, І. М. Шоробура, М.І.Олійник та ін.; за ред. проф. Н. Лисенко.  Київ; Івано-Франківськ, 2011. 256 с.

Оновлено 03.10.2019 р.