Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

 1. Екзистенційна та гуманістична психологія : навчальний посібник / І.М.Зварич, Г.В.Чуйко, Т.А.Колтунович; за наук. ред. В. Г.Панка. Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2019. 496 с.
 2. Олійник М.І., Журат Ю.В., Фесун Г.С. Розвиток та діагностика пізнавальних процесів дошкільника: навчально-методичний посібник.  Чернівці: Родовід, 2019. 176с.
 3. Фесун Г.С., Радчук В. М., Журат Ю.В. Політична психологія: навчально-методичний посібник. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2019. 200с.
 4. Основи академічної мобільності викладача закладу вищої освіти : методичні рекомендації для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» / М.І.Олійник, К.С.Кузнєцова, Т.А.Колтунович, І.Р.Перепелюк. Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. 140 с.
 5. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта – необхідна складова професійного становлення фахівця в умовах класичного університету // Актуальні проблеми педагогічної освіти : соціокультурний вимір : колективна монографія / [М.І.Олійник, Н.І.Мачинська, А.Ю.Войтович і ін.], за ред. Мачинської Н.І. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 352 с.
 6. Костик Л.Б. Вікова психологія (курс лекцій для студентів зі спеціальності «Дошкільна освіта») : Навч. посіб. / Л.Б.Костик. – Чернівці, 2018. – 116 с.
 7. Балаєва К.С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності : монографія / К. С. Балаєва. ‒ Чернівці : «Місто», 2018. ‒ 304 с.
 8. Перепелюк І. Р. Методичні рекомендації до курсу «Теорія та методика співпраці з родинами» / І. Р. Перепелюк. – Чернівці, 2017.  – 32 с.
 9. Адаптаційно-розвивальна технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу (з досвіду роботи ДНЗ №33 ЦРД «Оселя талановитих», м. Чернівці): навчально-методичний посібник / Ярина Андріївна Квасецька, Марія Василівна Квасецька, Юлія Володимирівна Апостолюк, Марія Григорівна Омахіль. – Чернівці: Зелена Буковина, 2017. – 140с.
 10. Олійник М.І. Академічна мобільність викладача ВНЗ: методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності: «Дошкільна освіта» / Марія Олійник, Катерина Балаєва. ‒ Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. ‒ 80 с.
 11. Балаєва К. С. Упровадження інноваційних технологій у професійну діяльність вихователя дошкільного навчального закладу : методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки: «Дошкільна освіта» / К.С.Балаєва. ‒ Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. ‒ 212с.
 12. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. – Ч.1. – 138 с.
 13. Журат Ю. В. Особливості формування професійної суб’єктності студентів ВНЗ Психолого-педагогічний практикум : методичний посібник / Ю. В. Журат. — К. : Видавництво ТОВ «НВП ІНТЕРСЕРВІС», 2013. — Частина 1. — С.51-57.
 14. Журат Ю. В. Методичні вказівки самостійної роботи студентів з «Дитячої психології» / Ю. В. Журат. – Чернівці: 2016. – 40 с.
 15. Квасецька Я. А. Історія дошкілля Буковини: навч.-метод. посіб. / Марія Олійник, Ярина Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2012. – 76 с.
 16. Квасецька Я.А. Професійна підготовка вихователів на західноукраїнських землях: історичний аспект / Ярина Андріївна Квасецька: монографія. – Чернівці: Зелена Буковина, 2017. – 352 с.
 17. Квасецька Я. А. Становлення і розвиток системи навчальних закладів з підготовки дошкільних педагогів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.): метод. рек. до курсу «Історія дошкільної педагогіки» для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / Ярина Андріївна Квасецька. – Чернівці: Зелена Буковина, 2015. – 64 с.
 18. Квасецька Я. А. Організація та проведення практики студентами спеціальності «Дошкільна освіта» за модульною системою навчання: метод. вказівки / [уклад.: Марія Іванівна Олійник, Марія Іванівна Комісарик, Ярина Андріївна Квасецька]. – Чернівці, 2012. – 68 с.
 19. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії: корекційна програма для вихователів дошкільних навчальних закладів / Т. А. Колтунович. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 200 с.
 20. Колтунович Т. А. Як не згоріти в полум’ї професії : теорія, діагностика, корекція : навчально-методичний посібник / Т. А. Колтунович. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2016. – 164 с.
 21. Комп’ютерні ігри для дітей дошкільного віку: зб. статей / укл. К. С. Балаєва. – Чернівці, 2015. – 42c.
 22. Робочий зошит для самостійної роботи студентів 2-го курсу факультету педагогіки, психології та соціальної роботи напряму підготовки «Дошкільна освіта» з курсу «Теорія і методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку» / Марія Комісарик, Катерина Балаєва. – Чернівці: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2016. Ч. 2. – 166 с.
 23. Робочий зошит з практики : навчальне видання для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» / [упоряд. Т. А. Колтунович, М. І. Олійник]. – Чернівці : Букрек, 2014. – 60 с.
 24. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: [монографія] / Н. І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С.О.Сисоєвої. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.
 25. Мачинська Н.І. Сучасні форми організації начального процесу у вищій школі: [навчально-методичний посібник] / Н.І.Мачинська, С.С.Стельмах. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 180 с.
 26. Мачинська Н.І. Теоретичні аспекти формування правової культури особистості: [методичні рекомендації] / О.М. Балинська, Н.І. Мачинська – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 56 с.
 27. Мачинська Н.І. Порядок розробки педагогічних тестів: методичні рекомендації для науково-педагогічних працівників: [методичні рекомендації] / Ю.Ц. Жидецький, Н.І. Мачинська – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 26 с.
 28. Мачинська Н.І. Впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання у практику підготовки магістрів [методичні рекомендації] / М.М. Цимбалюк, Н.І. Мачинська – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 48 с.
 29. Олійник М. І. Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах Східної Європи : монографія / М. І. Олійник. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2015. – 400 с.
 30. Oliynyk M. І. Topical issues of pre-school teachers training for work with children in ethnocultural environment of Bucovyna / O. Clipa, M. Oliynyk, M. Stawiak-Ososinska // The Actual Problems of the Theory and Practice of Modern Pre-School Education in Poland, Romania and Ukraine. – London – Jasi : Lumen Media Publishing. – 2014. – 192 s.
 31. Олійник М. І. Дитячий садок-школа: актуальні проблеми наступності / Н. В. Лисенко, М. І. Олійник, Д. І. Струннікова [та ін.]; за ред. проф. Н. В. Лисенко– 3-тє видання, перер. та доповн. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2014. – 472 с.
 32. Наступність дошкільного навчального закладу і початкової школи в етнічному вихованні дітей: навчально-методичний посібник / В. І. Кононенко, Н. В. Лисенко, І. М. Шоробура, М. І. Олійник [та ін.] ; за ред. проф. Н. Лисенко. – К.; Івано-Франківськ, 2011. – 256 с.
 33. Олійник М. І. Історія дошкілля Буковини : навчально-методичний посібник / М. Олійник, Я. Квасецька. – Чернівці : Зелена Буковина, 2012. – 76 с.
 34. Дошкільнятко-Здоров’ятко (модель методичної роботи в дошкільному навчальному закладі): методичний посібник / За редакцією М.І. Олійник – Чернівці : Книги ХХІ, 2012. – 120 с.

Оновлено 03.10.2019 р.