Матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій

2023

 1. Квасецька Я. А., Кузнєцова К. С. Територія закладу дошкільної освіти як природнича лабараторія. Неперервна педагогічна освіти ХХІ століття : зб. матеріалів ХХ Міжнар. пед.-мист. читань пам’яті проф. О.П.Рудн., м. Київ. Чернівці, 2023. С. 157–159.
 2. Колтунович Т. А. Використання методу ННС Маршала Розенберга у вищій школі. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / наук. ред. Г.І. Сотська, М.П. Вовк. Вип. 6 (18). Київ-Чернівці: Букрек, 2023. С. 93–96.
 3. Костик Л. Ігротерапія як метод подолання емоційних розладів у дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (5-6 квітня 2023 року, Кам’янець-Подільський). Кам’янець-Подільський, 2023. С 174-179. 
 4. Палагнюк О. В. Переживання співпричетності як базовий механізм соціальної солідарності в умовах війни. Тринадцяті Сіверянські соціально-психологічні читання: Матеріали Міжнародної наукової онлайн-конференції (25 листопада 2022 року, м. Чернігів) / За наук. ред. О. Ю. Дроздова. Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2023. Т.1. 104-109.
 5. Fesun, H., Zhurat, Y. Psychological features of the family education styles demonstration in the development of the emotional and wilful sphere for senior preschool children. Annals of the “Constantin Brâncuși” university of Târgu Jiu letter and social science series. 2023. Vol. 1. P. 37-51.

2022

 1. Zhurat, Y., Ternavska, T.. Regulatory and legal aspects of the effectiveness of educational activities during distance learning in the present period. International scientific conference “Modern scientific developments in pedagogy and psychology” : conference proceedings (November 3–4, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P. 83-86. DOI: https://doi.org/10.30525/9978-9934-26-259-3-19
 2. Доскач С., Костик Л. Ефективність психолого-педагогічної підтримки розвитку особистісної зрілості студентів в освітньому просторі. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи» (5-6 травня 2022 р.) Львівський національний університет імені Івана Франка. С. 62-64.
 3. Костик Л. Дистанційне навчання у підготовці до професійної діяльності педагогів. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти» (20 листопада 2022 року).   Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. С.136-141.
 4. Костик Л. Ейдо та мнемотехніки у корекційно-розвивальній роботі з дошкільниками. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи»,  (10-11 листопада 2022 року) Житомирський державний університет імені Івана Франка. С. 218-221.
 5. Костик Л. Ейдотехнологія у логопедичній роботі з дошкільниками. Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції «Спеціальна і інклюзивна освіта: проблеми та перспективи» (17-18 листопада 2022 року) Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. С.132-136.
 6. Кузнєцова К.С., Квасецька Я.А. Інтернет-ресурси у професійній діяльності вихователя закладу дошкільної освіти. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької. Вип. 5 (17). К.: Талком, 2022. С. 117-119.  
 7. Перепелюк І. Творчість – як показник професійної компетентності вихователя закладу дошкільної освіти. Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи : матер. ІV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022 С.82-84.
 8. Поліщук О.М., Колтунович Т.А. Hard Skills і Soft Skills у роботі керівника закладу освіти. Теорія і практика сучасної науки та освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 20-21 червня 2022 року). Львів : Львівський науковий форум, 2022. C. 42-45.
 9. Рудницька-Юрійчук І.Р. Сесія для справ українського дошкілля як один із засобів формування національної свідомості підростаючих поколінь зарубіжних українців. «Modern trends of scientific development» : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (Ванкувер, Канада, 18-21 січня 2022 р.). Canada, Vancouver, 2022. С. 332-335.

2021

 1. Khrystyna Mykyteichuk, Lyudmyla Tymchuk, Valentyna Zvozdetska. Pedagogical Diagnostics at the Stage of Preparing a Child for School in Poland. ATEE 2020 – Winter Conference. Teacher Education for Promoting Well-Being in School. Vol 16. Suceava. 2021. P. 285-304.
 2. Koltunovych, T., Oliinyk, M., Perepeliuk, I., & Kvasetska, Y. (2021). Personal Determinants of Emotional Burnout in Students (Future Physical Training Teachers). In O. Clipa (vol. Ed.), Lumen Proceedings: Vol. 16. ATEE 2020 – Winter Conference. Teacher Education for Promoting Well-Being in School. (Suceava, 2020). Iasi, Romania: LUMEN Publishing House, 2021. P. 191–210. URL: https://doi.org/10.18662/lumproc/atee2020/14
 3. Kostyk, L., & Kostyk, V. (2021). Formation of Gender Identity of Preschoolers is an Important Aspect of Socialisation of an Individual. LUMEN Proceedings, 16, 211-228. https://doi.org/10.18662/atee2020/15
 4. Rudnytska-Yuriichuk I. Main Principles of Using Audiovisual Method in Teaching the Native Language to Children of Preschool Age in the Ukrainian Diaspora of the USA and Canada / In O. Clipa (vol. Ed.), Lumen Proceedings : Vol. 16. ATEE 2020 – Winter Conference. Teacher Education for Promoting Well-Being in School. (Suceava, 2020). Iasi, Romania : LUMEN Publishing House, 2021. P. 418-429. ISSN (on-line): 2601 – 2529.  DOI: https://doi.org/10.18662/lumproc/atee2020/29
 5. А. Hakman, S. Duditska, A. Medvid, L. Tymchuk, А. Koshura, M. Huliaieva, M. Yachniuk, K. Mykyteichuk. Comorbidity And Life Quality Of The Elderly. 7th International Conference of the Universitaria Consortium In Physical Education, Sports and Physiotherapy.  Iasi. Romania. 2021. P. 37-38.
 6.  Квасецька Я. А. Цінності у дошкілля України: традиції та пріоритети. Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. Вип. 4 (16). Київ: Талком, 2021. С. 215-217.
 7. Костик Л., Беспалько Г. Педагогічні умови формування креативності у дошкільників.  Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 22-23 квітня 2021 р.) / за ред. О.А.Голюк; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної і початкової освіти імені Валентини Волошиної. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля, 2021. Вип.10. С.375-378.
 8. Олійник Р. Нормативно-правове забезпечення організації інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences. Volume 3, 2021. P. 93-96.
 9. Олійник Р., Оліійник М. Використання елементів методики М.Монтессорі в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО. Science 2021:research and innovation. Abstracts of XVII International Scientific Conference (USA, Philadelphia, 29-30 march 2021). Primedia E-launch LLC, USA, Philadelphia. 2021. P.135-140.
 10. Палагнюк О. В. Психологія соціальної солідарності в умовах суспільних трансформацій: соціально-психологічні аспекти дослідження. Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості» (м. Херсон, 30 вересня – 01 жовтня 2021 р.). 2021. С. 203-207.
 11. Палагнюк О. В. Солідарність як досягнення згуртованості великих соціальних груп: принцип ризоми. Міжнародна наукова онлайн-конференція «ХІІ Сіверянські соціально-психологічні читання» (26  листопада, 2021 р. м.Чернігів). 2021. с. 158-163.
 12. Рудницька-Юрійчук І.Р. Загальний огляд навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти й виховання українців у США та Канаді. «Innovation in science and technology» (Бостон, США, 25-26 січня 2021 р.) Матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції, USA, Boston, 2021. Primedia E-launch LLC. С. 129-133
 13. Чуйко Г. В., Комісарик М. І. Прокрастинація: сутність і причини. International scientific innovations in human life. Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2021. P. 408-416.

2020

 1. Balakhtar, V., Balakhtar, K., & Kuznietsova, K. The Cognitive-Affective Component of the Formation of a Social Work Specialist. In O. Clipa (vol. ed.), Lumen Proceedings: Vol. 16. ATEE 2020 – Winter Conference. Teacher Education for Promoting Well-Being in School. Suceava, 2020. pp. 39-53.
 2. Fesun H., Kanivets T., Nechytailo T., Radchuk V., Zhurat Yu. The Relationship of Social-Psychological Factors to the Professional Burnout Syndrome in Teachers. 14th LUMEN International Scientific Conference RSACVP2020 online conference Rethinking Social Action. Core Values in Practic. May 22nd -23rd, 2020. online conference. (2020). P 66-68.
 3. Koltunovych, T., Oliinyk, M., Perepeliuk, I., & Kvasetska, Y. (2021). Personal Determinants of Emotional Burnout in Students (Future Physical Training Teachers). In O. Clipa (vol. Ed.), Lumen Proceedings: Vol. 16. ATEE 2020 – Winter Conference. Teacher Education for Promoting Well-Being in School. (Suceava, 2020). Iasi, Romania: LUMEN Publishing House, 2021. P. 191–210. DOI: https://doi.org/10.18662/lumproc/atee2020/14
 4. Zhurat, Y., Ternavska, T., & Bondar, A. (2021). Psychological and Pedagogical Investigation of the Imprisoned Persons. In O. Clipa (vol. ed.), Lumen Proceedings: Vol. 16. ATEE 2020 – Winter Conference. Teacher Education for Promoting Well-Being in School. Suceava, 2020 (pp. 588-599). Iasi, Romania: LUMEN Publishing House. DOI: https://doi.org/10.18662/lumproc/atee2020/40

2019

 1. Беспалько Г. М. Завдання і методи естетичного виховання дошкільників у педагогічних технологіях першої половини XX століття.Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», С.129-131.
 2. Квасецька Я. А. Роль громадських релігійних товариств у організації дошкільного виховання на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької. Наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк]. Вип. 2 (14). Київ: Талком, 2019. С. 112-115.
 3. Колутнович Т. А., Олійник Р. В. Організація інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти. Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці : Технодрук, 2019. С. 114–118.
 4. Колтунович Т. А., Перепелюк І. Р. Формування soft skills у дітей дошкільного віку як умова їх успішної адаптації до навчання у школі. Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 17–18 квітня 2019 р.) / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; відпов. секретар К. І. Демчик. Київ : Міленіум, 2019. С. 89–91.
 5. Колтунович Т.А., Stawiak-Ososińska М. Використання технології візуалізації у вищій школі. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185-189.
 6. Костик Л.Б. Нейролінгвістичне програмування як ефективний метод підготовки сучасних фахівців. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції» (17 травня 2019 р., Чернівці). Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С.189-192.
 7. Костик Л. Б. Використання альтернативної аугментативної комунікації у роботі з дітьми із особливими освітніми потребами.  Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці: Технодрук, 2019. С. 122-126.
 8. Kostyk L., Kostyk V., Platash L., Palahnyuk O. Major aspects of studying gender identity of children in the teaching and educational process with the proceedings of the I Correspondence International Scientific and Practical Conference «Globalization of scientific knowledge: international cooperation and integration of sciences» held on May7th, 2021 by NGO European Scientific Platform (Vinnytsia, Ukraine) and LLC International Centre Corporative Management (Vienna, Austria).Grail of science. No 4(May, 2021). P. 419-436. DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.07.05.2021
 9. Кубай І.В., Квасецька Я.А. Роль асистента вихователя в освітньому процесі закладу дошкільної освіти. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 192-195.
 10. Кузнєцова К.С. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185–189.
 11. Мазяк У.М., Квасецька Я.А. Особливості формування граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 202-204.
 12. Макарчук У. М., Колтунович Т. А. Зміст і структура готовності майбутнього вихователя до професійної діяльності в закладах дошкільної освіти. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 75–78.
 13. Микитейчук Х. Двопрофільна підготовка вчителя – умова забезпечення наступності між дошкільним закладом і початковою школою в Польщі. Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2019. С. 84-88
 14. Олійник Р.В. Підготовка майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 94-97.
 15. Палагнюк О. В. Тренінг соціальної відповідальності як засіб особистісно-професійного становлення у сучасному освітньому просторі. Технології  професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 17 травня 2019 р.) Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. С. 281-284.
 16. Палагнюк О. В. Актуальність підготовки психолого-педагогічних кадрів до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища. Соціальне партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 22 листопада 2019 р.). Чернівці : Технодрук. 2019. С. 217-221.
 17. Перепелюк І., Грищук В. Особливості підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до педагогічної взаємодії з батьками. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 17 травня 2019 р. ). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 97-100.
 18. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості організації діяльності українських дошкільних закладів у США та Канаді (II пол. XX ст.). «Технології професійної підготовки фахівців у сучасному освітньому просторі» (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці : видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 103-105.

2018

 1. Беспалько Г. М. Збагачення зображувальної діяльності як засіб естетичного розвитку у вітчизняному дошкіллі (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогічних і психологічних наук : матеріали між нар. наук.-практ. конф.  (Київ, 4–5 трав. 2018 р.). Київ : Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2018.  С. 9–12.
 2. Беспалько Г. М. Естетичний розвиток дошкільників: дискусії у вітчизняній педагогіці другої половини XX століття. Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини: Матеріали Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (19-20 квітня, 2018 р.) Тернопіль, 2018. С. 11-15.
 3. Беспалько Г. М. Інтегрований підхід до навчання дітей зображувальній діяльності: теоретичні розробки та практичний досвід вітчизняного дошкілля другої половини ХХ століття. Нова українська школа:теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали між нар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 17–18 трав. 2018 р.) Тернопіль: Вектор, 2018.  С. 23-27.
 4. Беспалько Г. М. Розробка проблеми наступності у навчанні образотворчій діяльності дошкільників та молодших школярів у вітчизняній педагогіці (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез III Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018.  С. 6–7.
 5. Беспалько Г. М. Розвиток методики навчання зображувальній діяльності дошкільнят у вітчизняній педагогіці (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Кам’янець-Подільський , 22 бер. 2018 р.). Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2018.  С. 67–70.
 6. Данилюк Н. П., Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціальний досвід як складова соціалізації дитини дошкільного віку. Проблеми та перспективи розвитку освіти (м. Одеса, 22-23 червня 2018 р.).  Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018.  С.94-98.
 7. Данилюк Н. П., Рудницька-Юрійчук І.Р. Теоретичні засади становлення соціального досвіду у дітей дошкільного віку. Сучасна педагогіка : теорія, методика, практика (м. Чернігів, 7-8 вересня 2018 р.). Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018.  С.95-99.
 8. Журат Ю. В. Формування морально-етичної сфери дітей дошкільного віку на основі досвіду В.Сухомлинського.  Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах: Х Міжнародна науково-практична конференція. Кропивницький, 2018.  С. 57-61.
 9. Квасецька Я.А. Графиня Сусанна Ожаровська – засновник першого дошкільного закладу у Галичині (1839). Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 23-25.
 10. Квасецька Я. А. Особливості адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу. Неперервна педагогічна освіта ХІХ століття: зб. матеріалів ХV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької, м. Київ, 6-7 грудня 2017 р. / наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк. Вип. 1 (13). Київ: Талком, 2018.  С. 209-211.
 11. Комісарик М.І., Балаєва К.С. Формування елементарних математичних уявлень дошкільників засобами тематичних ігор. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: Збірник тез III Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 31–32.
 12. Костик Л.Б. Інклюзивна освіта в Україні та в країнах Європи. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез III Міжнар. наук.-практ. конф. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 33–34.
 13. Mykyteychuk К. Ukrainian Classic Pedagogues about the School Readiness of a Child. Całożyciowe uczenie i stawanie się perspektywa teoretуczno–praktyczna. Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2018. Р. 149-159.
 14. Олексейчук М. М., Рудницька-Юрійчук І.Р. Психологічні труднощі та складові успішного навчання майбутніх першокласників. Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2018 р.). Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2018.  С.15-18.
 15. Палагнюк О. В. Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього педагога в контексті концепції Нової української школи. Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (3-4 травня 2018 р.).  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. С. 76-78.
 16. Рудницька-Юрійчук І. Р. Загальний аналіз дидактичного забезпечення дошкільної освіти й виховання зарубіжних українців у США та Канаді. «Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзивного навчання» (м. Львів, 3-4 травня 2018 р.).  Львів, 2018.  С.87-88.

2017

 1. Mykyteychuk K. «School readiness of the child» as a pedagogical category: the theoretical analysis. In Clipa О. (ed.), Studies and Current Trends in Science of Education. Suceava, Romania, 2017. P. 278-285.
 2. Балаєва К.С. Ознайомлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів з педагогічною концепцією К.Орфа. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. Матеріалів XIV Міжнар. Педагогічно-мистецких читань памʼяті проф. О.П. Рудницької / [голов. Ред.: Г.І. Сотська]. Вип. 8 (12). Київ : Талком, 2017. С.159-163.
 3. Беспалько Г. М. Ґенеза теоретичного обґрунтування проблеми естетичного розвитку дошкільників у психолого-педагогічній науці (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ століття). Педагогіка та психологія: виклики і сьогодення : матеріали між нар. наук.-практ. конф.: (Київ, 5–6 трав. 2017 р.). Київ, 2017. С. 6–9.  URL: www.knopp.org.ua/index.php/konferencia.html
 4. Беспалько Г. М. Зображувальна діяльність як засіб естетичного розвитку дітей дошкільного віку : науково-теоретичні підходи вітчизняних учених (50-ті – поч. 90-х рр. ХХ ст.) «Innovations and modern technology in the educational system : contribution of Poland and Ukraine» : Conference Proceedings: International scientific and practical conference (Sandomierz, Poland, May 5–6, 2017).Sandomierz, 2017.С. 8–11.
 5. Беспалько Г. М. Інтеграція видів зображувальної діяльності як засіб естетичного розвитку дошкільників (80-ті рр. ХХ – поч. ХХІ ст.). Сучасний вимір психології та педагогіки : збірник тез наук. робіт учасн. міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 26 – 27 трав. 2017 р.). Львів, 2017. С. 84-87.
 6. Квасецька Я. А. Осип Маковей як популяризатор і організатор дошкільного виховання наприкінці ХІХ – початок ХХ ст. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Чернівці: Чернівецький національний університет, 2017. – С. 67-69.
 7. Квасецька Я. А. Дискусія на сторінках газети «Буковина» щодо перспектив розвитку національного дошкільного виховання (кінець ХІХ ст.). Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІV Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська]. Вип. 8 (12). К.: Талком, 2017. С. 183-185.
 8. Комісарик М, Балаєва К. Інноваційна спрямованість діяльності викладача вищої школи як необхідна умова підготовки конкурентоспроможного педагога. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). 2017. С.161-165.
 9. Колтунович Т.А., Поліщук О.М. Психологічні бар’єри навчання дорослих. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький наці. ун-т, 2017. С. 293–296.
 10. Костик Л. Психологічні засади мовної культури особистості-професіонала. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-28 жовтня 2017, Чернівці). Чернівці, 2017. С.285-288.
 11. Микитейчук Х. Підготовка старшокласників до сімейного життя:пріоритет андрагогічної моделі навчання. Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського (23-24 листопада 2017р.).  Тернопіль, 2017.  С. 133-136.
 12. Микитейчук Х. Сутнісний аналіз поняття «підготовка дитини до школи». Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2017. С. 78-82. DOI: 10.18662/lumproc.icsed2017.30
 13.  Олійник М.І. Аналіз моделей підготовки майбутніх вихователів у системі вищої педагогічної  освіти країн Східної Європи Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2017. С.196-200.
 14. Палагнюк О. В. Соціальна відповідальність як особистісно-професійна якість майбутнього педагога. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.) Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. С. 203-208. URL: www.quaerequaere.fmi.org.xn--ua  docs  conference_thesespdf-nu2xka/
 15. Перепелюк І. Р. Форми взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї як партнерів у вихованні дитини: польський досвід. Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 2017. С. 90-92.
 16. Перепелюк І. Педагогічна взаємодія вихователів та батьків – вагомий чинник розвитку школяра. Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-22 вересня 2017 р. Івано-Франківськ, 2017. С. 59-60.
 17. Рудницька-Юрійчук І.Р. Роль гри у розвитку особистості дитини в українській діаспорі США та Канади. «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи» (м. Чернівці, 26-28 жовтня 2017 р.). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ-Чернівці, 2017. С. 105-108.

2016

 1. Балаєва К. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності: історична ретроспектива. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції (м.Чернівці, 12-13 травня 2016). Чернівці, 2016. C. 6-10.
 2. Балаєва К.С. Підготовки майбутніх вихователів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності в практиці педагогічної науки. Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій: збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 26-27 вересня 2016 року). 2016.  С. 28-32
 3. Беспалько Г. М. Педагогічна підтримка художньо-естетичної обдарованості дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції (м.Чернівці, 12-13 травня 2016). Чернівці, 2016. С. 10–13.
 4. Журат Ю.В. Пізнавальна активність дошкільників. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали науково практичної конференції (м.Чернівці, 12-13 травня 2016 року). Чернівці, 2016.  С. 30-33.
 5. Журат Ю.В. Причини виникнення конфліктів дітей дошкільного віку з батьками. Конфліктологічна експертиза: теорія та методика – 2016: матеріали XV міжнародно-практичної конференції НаУКМА, 26 лютого 2016 р. Київ, 2016. С.36-38.
 6. Колтунович Т. Проблема співвідношення понять «професійне вигорання» та «захопленість роботою». Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 травня 2016 року, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича). Чернівці, 2016. С.53–57.
 7. Колтунович Т. А. Суб’єктно-особистісні маркери професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів. Людина віртуальна : нові горизонти : зб. наукових праць / [за заг. ред. д. філос.. н. Журби М. А.]; за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (30–31 березня 2016 р., Рубіжне). Рубіжне : вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2016.  С. 104–108.
 8. Микитейчук Х. Ділова гра як засіб професійної підготовки майбутніх педагогів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці. 2016. С. 89-92.
 9. Олійник М.І. Становлення системи підготовки педагогічних кадрів у республіці Польщі і Румунії: історико-педагогічний аналіз. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Чернівці, 2016. С. 109-112.
 10. Палагнюк О. В. Психосоціальні чинники формування соціальної відповідальності особистості в умовах суспільної кризи. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 117-121.
 11. Перепелюк І. Практичні аспекти формування готовності майбутніх вихователів до роботи з батьками дітей дошкільного віку. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 125-129.
 12. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості побудови навчально-виховних програм національних дитячих дошкільних закладів в українській діаспорі США і Канади. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці. С. 12-16.

2015

 1. Балаєва К. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності. Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 2-4 листопада 2015 р.). Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015.  с. 177-180.
 2. Беспалько Г. М. Особливості розвитку творчої індивідуальності вихователя. Актуальні проблеми та перспективи підготовки фахівців дошкільної освіти в умовах інтеграції України в освітній європейський простір: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.  (Чернівці – Сучава, 27–29 травня 2015).Чернівці–Сучава, 2015. С. 11–15.
 3. Квасецька Я. А. Вплив жіночих товариств Буковини на становлення суспільного дошкільного виховання. Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.). Чернівці: ФОП Горюк, 2015. С. 210–212.
 4. Квасецька Я. А. Вплив жіночих товариств Буковини на становлення суспільного дошкільного виховання. Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.).  Чернівці: ФОП Горюк, 2015.  С. 210–212.
 5. Квасецька Я. А. Екстернатна форма професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.). Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13–14 березня 2015 р.). Херсон: Гельветика, 2015. С. 28–31.
 6. Квасецька Я. А. Зв’язок теоретичного навчання і практики в професійній підготовці вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в останню третину ХІХ – першу половину ХХ століття. Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О. П. Рудницької. К., 2015. С. 97–100.
 7. Колтунович Т.А. Чинники ризику професійного вигорання педагогів. Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : зб. тез наукових робіт. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26 червня 2015 р.). Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. С. 18–23.
 8. Колтунович Т.А. Суб’єктно-особистісні маркери професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів. Людина віртуальна : нові горизонти : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рубіжне, 30-31 березня 2016р.). Рубіжне : вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2016. С. 104–108.
 9. Колтунович Т.А. Проблема співвідношення понять «професійне вигорання» та «захопленість роботою». Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). Чернівці, 2016. С. 53–57.
 10. Рудницька-Юрійчук І.Р. Теоретичні засади та вимоги до організації національного дитячого садка в українській діаспорі США та Канади (II пол. XX століття). Педагогіка: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. С. 26-29.
 11. Рудницька-Юрійчук І. Р., Штурма Н.Б. Умови ефективності розвитку розумових здібностей дошкільників у процесі розвиваючих ігор Нікітіних. Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика (м. Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 р.).  Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. С.167-170.