Матеріали Міжнародних та Всеукраїнських конференцій

 1. Балаєва К. С. Стан дослідження проблеми професійної підготовки фахівців дошкільного профілю (теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури) / Катерина Балаєва // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф., 30 – 31 трав. 2013 р. : у 6 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2013. ‒ Т. 5: Наукові дослідження з педагогіки, психології та філології. ‒ 2013. ‒ С. 34 ‒ 37.
 2. Балаєва К. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності / К. С. Балаєва // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Чернівці, 2-4 листопада 2015 р.). – Чернівці, Друк ФОП Горюк, 2015. – C. 177-180.
 3. Балаєва К. Професійне становлення майбутніх вчителів / Катерина Балаєва // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2010). Філософсько-педагогічні науки. – Чернівці: ЧНУ, 2010. – С. 131-132.
 4. Балаєва К. Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес ДНЗ, як необхідна умова модернізації дошкільної освіти / К. С. Балаєва // Перспективні напрямки української науки: зб. ст. учасників двадцятої Всеукр. наук.-практ. конф. «Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя»: в 3 т. (м. Запоріжжя, 20–28 квітня 2013 р.). – Запоріжжя: Вид-во ПГА, 2013. – Т. 1.: Науки гуманітарного циклу. – С. 63 ‒ 64.
 5. Балаєва К. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до застосування інноваційних технологій у професійній діяльності: історична ретроспектива / К. С. Балаєва // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: Матеріали науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 року. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – C. 6-10.
 6. Двіжона О.В. Вікові етапи і кризи в онтогенезі пси­хічного розвитку підліт­ків [Текст]/Оксана Володимирівна Двіжона, Ганна Михайлівна Беспалько // Матеріали міжнарод­ної науково-практичної конференції “Тран­сфор­мація особистості в умо­вах соціально-політичних та економічних змін” (17-18 травня 2007 р. ). – Чернівці: Рута, 2007. – С. 33-36.
 7. Беспалько Г.М. Особ­ливості психологічного здоров’я підлітків з асо­ціальною поведінкою [Текст] / Ганна Михайлівна Беспалько // Матеріали міжнарод­ної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти: історія, теорія, практика ” (15-17 жовтня 2008 р. ).
 8. Беспалько Г.М. Особливості розвитку творчої індивідуальності вихователя [Текст] /Ганна Михайлівна Беспалько // // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. — Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. — Вип. 746 : Педагогіка та психологія. — С. 10–16.
 9. Журат Ю. В. Причини виникнення конфліктів дітей дошкільного віку з батьками / Ю. Журат // Конфліктологічна експертиза: теорія та методика –2016 : матеріали XV міжнародно-практичної конференції НаУКМА, 26 лютого 2016 р. – Київ, 2016. – С. 36-38.
 10. Журат Ю. В. Пізнавальна активність дошкільників / Ю. Журат// Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали науково практичної конференції 12-13 травня 2016 року, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 30-33.
 11. Квасецька Я. А. Релігійно-моральне виховання майбутніх вихователів у вчительських семінаріях айстро-угорського періоду / Я. А. Квасецька // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції, 12-13 травня 2016 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 41-45.
 12. Квасецька Я. А. Мистецькі дисципліни у змісті професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська]. – Вип. 7 (11). – К.: Талком, 2016. – С. 117-119.
 13. Квасецька Я. А. Вплив жіночих товариств Буковини на становлення суспільного дошкільного виховання / Я. А. Квасецька // Якість неперервної освіти в умовах євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ–Чернівці, 2–4 листопада 2015 р.). – Чернівці: ФОП Горюк, 2015. – С. 210–212.
 14. Квасецька Я. А. Екстернатна форма професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) / Я. А. Квасецька // Педагогіка в системі гуманітарного знання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13–14 березня 2015 р.). – Херсон: Гельветика, 2015. – С. 28–31.
 15. Квасецька Я. А. Зв’язок теорії і практики у професійній підготовці вихователів дошкільних закладів у Західній Україні в останню третину ХІХ – першу половину ХХ століття / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О. П. Рудницької. – К., 2015. – С. 97–
 16. Квасецька Я. А. Інтерактивні технології забезпечення психологічного комфорту дітей у дошкільному навчальному закладі / Ярина Андріївна Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: матеріали ХІ Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті професора О.П. Рудницької. – Чернівці: Зелена Буковина, 2014. – С. 303 – 305.
 17. Квасецька Я. А. Інтеграція різних видів мистецтва як універсальний засіб естетичного виховання дітей дошкільних навчальних закладів / Я. А. Квасецька // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар. пед.-мистец. читань пам’яті проф. О.  П. Рудницької / [голов. ред.: І. А. Зязюн]. – Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 266–268.
 18. Квасецька Я. А. Передумови зародження дошкільної освіти на Буковині в другій половині ХІХ ст. / Я. А. Квасецька // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 жовт. 2012 р., с. Мала Білозерка Запорізької обл. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Малобілозерська естетична гімназія-інтернат «Дивосвіт». – Запоріжжя: Дніпровський металург, 2012. – С. 208–210.
 19. Квасецька Я. А. Естетичне виховання дітей дошкільного віку через засоби театралізованої діяльності / Ярина Андріївна Квасецька // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 20-21 жовт. 2011 р., м. Умань. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – С. 70 – 72.
 20. Колтунович Т. А. Професійне вигорання у вихователів дошкільних навчальних закладів та його профілактика / Т. А. Колтунович // Образованието и науката на ХХІ век : материали за 7-а международна практична конференция. – София: «Бял ГРАД-БГС» ООД, 2011. – Т. 13: Психология и социология. – С. 29–35.
 21. Колтунович Т. А. Особливості взаємозв’язку копінг-стратегій і професійного вигорання у вихователів ДНЗ / Т. А. Колтунович // Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 січня 2012 р., Одеса. – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 21–23.
 22. Колтунович Т. А. Детермінанти професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Материалы международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании’ 2012»: сб. научных трудов SWorld. – Одесса: Куприенко, 2012. – Т. 22. – Вып. 4. – С. 69–77.
 23. Колтунович Т. А. Особливості структурної організації механізмів психологічного захисту у вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання / Т. А. Колтунович // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 червня 2012 р., Київ: у 7 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2012. – Т. 3. – C. 89–94.
 24. Олийник М. Тенденции постмодернизма в парктике подготовки будущих воспитателей детских учебных учреждений / Мария Олийний, Татьяна Колтунович // Materialele Conferinței științifice internaționale «Învățămăntul poslmodern : eficiență și funcționalitate», 15 noiembrie, 2013. – Chișinău, 2014. – Р. 203–205.
 25. Колтунович Т.А. Чинники ризику професійного вигорання педагогів / Т. А. Колтунович // Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології : зб. тез наукових робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф., 26 червня 2015 р., Львів. – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 18–23.
 26. Колтунович Т. Проблема співвідношення понять «професійне вигорання» та «захопленість роботою» / Тетяна Колтунович // Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 12–13 травня 2016 року, м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С.53–57.
 27. Колтунович Т. А. Суб’єктно-особистісні маркери професійного вигорання вихователів дитячих навчальних закладів / Т. А. Колтунович // Людина віртуальна : нові горизонти : зб. наукових праць / [за заг. ред. д. філос.. н. Журби М. А.]; за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 30–31 березня 2016 р. – Рубіжне : вид-во СНУ ім.  В. Даля, 2016. – С. 104–108.
 28. Костик Л. Культура ділового спілкування в міжнародному аспекті / Любов Костик // Особливості ефективного управління підприємствами в умовах глобальних викликів: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих вчених та студентів, ( Чернівці, 22 березня 2013 р.) / МОН України Буков. держ. фін.-екон. ун-т; гол. ред. В. В.Прядко . – Чернівці: БДФЕУ, 2013. – С. 326-328.
 29. Костик Л. Інноваційні технології навчання гуманітарних дисциплін / Любов Костик // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП – 2013): матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів, 3-5 квітня 2013 р. / Міністерство освіти і науки України, ПВНЗ «Буковинський університет». – Чернівці: Книги – ХХІ, 2013. – С.452-453.
 30. Олійник М. І. Зміст та особливості професійної підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів: історіографія питання / М. І. Олійник // Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених. – Ялта : РВВ РВНЗ КГУ, 2011. – С.247-252.
 31. Олійник М. І. Особистісно-професійна криза як психолого-акмеологічна проблема / М. І. Олійник, О. А. Брухальська // Розвиток наукових досліджень 2012 : матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 19-21 листопада 2012 р. – Полтава : Вид-во «ІнтерГрафіка», 2012. – Т. 3. – С.14-17.
 32. Олійник М. І. Актуальні аспекти підготовки майбутніх вихователів до інклюзивної освіти в сучасних ДНЗ / М. І. Олійник // Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13-14 листопада 201М2 р.) – Тернопіль : ТНТУ, 2012. – С. 70-73.
 33. Олійник М. І. Міжнародна співпраця освітніх галузей в контексті підготовки фахівців дошкільної освіти: постановка проблеми / М. І. Олійник // Наукові дослідження-теорія та експеримент – 2013 : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 29-31 травня 2013 р. – Полтава : Вид-во «ІнтерГрафіка», 2013. – Т. 7. – С.10-14.
 34. Палагнюк О. В. Психосоціальні особливості християнських релігійних настановлень в контексті формування соціальної відповідальності особистості // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-психологічні закономірності самовизначення особи в сучасному світі», 3 листопада 2016 року. Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ. – 2016
 35. Палагнюк О.В. Социальная ответственность личности: теоретический анализ в контексте целостного подхода в психологи / Практическая психология: от фундаментальных исследований до инноваций: материалы VII Международной научно-практической конференции – Тамбов. – 2012. – с. 57-62.
 36. Рудницька-Юрійчук І.Р. Світовий З’їзд Дошкілля – один із напрямків роботи Світової Ради Дошкілля (СРД) в українській діаспорі США і Канади / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук». – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 2014. – С.13-15
 37. Рудницька-Юрійчук І. Р. Особливості та принципи побудови програм українських дитячих садків у США та Канаді / Ірина Рудницька-Юрійчук // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Київ, 25-26 квітня 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С.6-10.
 38. Рудницька-Юрійчук І. Р. Соціокультурні причини зародження системи українського дошкілля в США і Канаді / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні питання сучасної педагогіки та психології: наукові дискусії» (м. Львів, 26-27 вересня 2014 р.). — Львів, 2014. – С.62-66.
 39. Рудницька-Юрійчук І. Р. Роль українських жіночих організацій у розбудові національного дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Стан та перспективи розвитку педагогічних та психологічних наук» (м. Київ, 3 жовтня 2014 р.). — Київ, 2014. – С.12-16.
 40. Рудницька-Юрійчук І. Р. Внесок Світової Федерації Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) у розбудову українського дошкілля в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка в Україні та за кордоном» (м. Харків, 28-29 листопада 2014 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2014.
 41. Рудницька-Юрійчук І. Р. Теоретичні засади та вимоги до організації національного дитячого садка в українській діаспорі США та Канади (II пол. XX століття) / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Педагогіка: традиції та інновації» (м. Харків, 15-16 травня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.26-29.
 42. Рудницька-Юрійчук І. Р. Умови ефективності розвитку розумових здібностей дошкільників у процесі розвиваючих ігор Нікітіних / І. Р. Рудницька-Юрійчук, Н. Б. Штерма // «Сучасна педагогіка: теорія, методика, практика» (м. Хмельницький, 16-17 жовтня 2015 р.). — Херсон : Видавничий дім “Гельветика”, 2015. – С.167-170
 43. Рудницька-Юрійчук І.Р. Особливості побудови навчально-виховних програм національних дитячих дошкільних закладів в українській діаспорі США і Канади / І. Р. Рудницька-Юрійчук // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти і професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних процесів» (м. Чернівці, 12-13 травня 2016 р.). – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці. – С.133-137.