Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій

2022

 1. Журат Ю. В., Тернавська Т. А.. Специфіка впливу батька і матері на формування особистості дошкільника. Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, новіідеї та перспективи: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (5–6 травня 2022 р.). Львівський національний ніверситет імені Івана Франка, 2022. С 65-68.

2021

 1. Журат Ю. В. Сюжетно-рольова гра як засіб морального виховання у дошкільному віці. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2021. С 94-97. URL: https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/2624
 2. Колтунович Т.А., Чуйко Г.В. Соціальний оптимізм в умовах хронічного стресу. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 5–6 лютого 2021 року). Кропивницький: ПВНЗ КІДМУ, 2021. С. 103–106. 
 3. Кузнєцова К.С. Використання квест-технології в організації навчального процесу закладу вищої освіти. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (5–6 лютого 2021 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2021. С. 111-114. 
 4. Олійник Р. Підтримка  дитини з особливими освітніми потребами у сім’ї як визначальний фактор розвитку її особистості. Добробут здобувачів освіти та учителів у сучасних умовах освітнього простору та соціуму» (до 100-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький, 2021. С.123-125.
 5. Палагнюк О. В. Психологічні прояви травматизації в період «пост-covid» та практики її опанування. Надзвичайна подія: методологія вивчення та практики опанування [Електронний ресурс]: матер. круглого столу 29.10.2021 р.  Київ: ІСПП НАПН України.  2021. С. 49-53. 
 6. Палагнюк О. В. Соціальна солідарність: політична технологія чи природний процес? Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні: матеріали всеукр. відкритої науково-практ. конф., м. Київ,  Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. 17 грудня 2021 року; ред. колегія: Ія Дегтярьова, Владислав Котляр, Олександр Кульга, Тетяна Мельник та ін. Київ. ДКС-Центр. 2021. С. 117-122
 7. Рудницька-Юрійчук І.Р., Андрушко М.В. Гуманна педагогіка – орієнтир сучасного вихователя. Добробут здобувачів освіти та учителів у сучасних умовах освітнього простору та соціуму» (до 100-річчя Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії) : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 26 лютого 2021 року). Хмельницький, 2021. С. 136-139. 

2019

 1. Журат Ю.В., Колтунович Т.А. Використання концептуальних ідей вальдорфської педагогіки в сучасній теорії та практиці закладів дошкільної освіти. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 листопада 2019 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2019. С 152-155.
 2. Кузнєцова К.С. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку. Технології професійної підготовки фахівців в сучасному освітньому просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 17 травня 2019 р.). Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2019. С. 185-189.
 3. Палагнюк О. В. Тренінг соціальної відповідальності фахівців освітньої галузі як засіб особистісно-професійного становлення. Розвиток особистості дитини та учителя в сучасному освітньому просторі : досвід, проблеми та перспективи: Матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (27 лютого 2019 р.) Хмельницький : Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. 2019. С. 139-142. 
 4. Поліщук О.М., Колтунович Т.А. Творчий компонент професійної компетентності психолога. Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи: матеріали II Всеукраїнського Конгресу із соціальної психології (7-9 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С.159-161.
 5. Рудницька-Юрійчук І.Р. Загальний огляд основних типів дошкільних установ у системі українського дошкілля у США та Канаді. Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти : проблеми, досвід, інновації (21-22 листопада 2019 р., м. Глухів). С. 166-170.

2018

 1. Москалець В.П., Колтунович Т.А. Психічне вигорання як проблема безпеки України. Психологія національної безпеки та благополуччя особистості : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 квітня 1918 р.). Львів : «ПОЛОМ», 2018. С. 150–152.

2017

 1. Беспалько Г. М. Реалізація комплексного підходу до естетичного виховання дошкільників засобами зображувальної діяльності (60-90-ті роки ХХ ст.). Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 26–27 трав. 2017р.) Запоріжжя, 2017.С. 6–10.
 2. Квасецька Я. А. Себастьян-Віллібальд Шісслер – організатор перших дошкільних закладів Галичини. Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С. 85-87. 
 3. Поліщук О.М., Колтунович Т.А. Особливості взаємозв’язку психологічного благополуччя та емоційних переживань у студентів-психологів. Ракурси психологічного благополуччя особистості: зб. тез доповідей 19 Всеукраїнськ. наук.-практ. семінару «Ракурси психологічного благополуччя особистості» (м. Ніжин, 9 червня 2017 р.) Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 137–141.

2016

 1. Квасецька Я. А. Релігійно-моральне виховання майбутніх вихователів у вчительських семінаріях айстро-угорського періоду. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції (12-13 травня 2016 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).  Чернівці, 2016.  С. 41-45.
 2. Квасецька Я. А. Мистецькі дисципліни у змісті професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська].  Вип. 7 (11). Київ: Талком, 2016.  С. 117-119.
 3. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США та Канаді. Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. Львів, 2016. С. 138-143.