Матеріали всеукраїнських науково-практичних конференцій

2019

  1. Журат Ю.В., Колтунович Т.А. Використання концептуальних ідей вальдорфської педагогіки в сучасній теорії та практиці закладів дошкільної освіти. Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (15–16 листопада 2019 р.). Кропивницький : ПВНЗ КІДМУ, 2019. С 152– 155.
  2. Поліщук О.М., Колтунович Т.А. Творчий компонент професійної компетентності психолога. Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи: матеріали II Всеукраїнського Конгресу із соціальної психології (7-9 листопада 2019 р.). Київ, 2019. С.159-161.
  3. Рудницька-Юрійчук І.Р. Загальний огляд основних типів дошкільних установ у системі українського дошкілля у США та Канаді. Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної освіти : проблеми, досвід, інновації (21-22 листопада 2019 р., м. Глухів). С. 166-170.

2018

  1. Москалець В.П., Колтунович Т.А. Психічне вигорання як проблема безпеки України. Психологія національної безпеки та благополуччя особистості : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 квітня 1918 р.). Львів : «ПОЛОМ», 2018. С. 150–152.

2017

  1. Беспалько Г. М. Реалізація комплексного підходу до естетичного виховання дошкільників засобами зображувальної діяльності (60-90-ті роки ХХ ст.). Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 26–27 трав. 2017р.) Запоріжжя, 2017.С. 6–10.
  2. Квасецька Я. А. Себастьян-Віллібальд Шісслер – організатор перших дошкільних закладів Галичини. Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності: Матеріали теоретико-практичного семінару, 20 січня 2017 р. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. С. 85-87. 
  3. Поліщук О.М., Колтунович Т.А. Особливості взаємозв’язку психологічного благополуччя та емоційних переживань у студентів-психологів. Ракурси психологічного благополуччя особистості: зб. тез доповідей 19 Всеукраїнськ. наук.-практ. семінару «Ракурси психологічного благополуччя особистості» (м. Ніжин, 9 червня 2017 р.) Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. С. 137–141.

2016

  1. Квасецька Я. А. Релігійно-моральне виховання майбутніх вихователів у вчительських семінаріях айстро-угорського періоду. Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті євроінтеграційних процесів: матеріали науково-практичної конференції (12-13 травня 2016 р. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).  Чернівці, 2016.  С. 41-45.
  2. Квасецька Я. А. Мистецькі дисципліни у змісті професійної підготовки вихователів дошкільних закладів на західноукраїнських землях (остання третина ХІХ – перша половина ХХ ст.). Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська].  Вип. 7 (11). Київ: Талком, 2016.  С. 117-119.
  3. Рудницька-Юрійчук І.Р. Соціокультурні передумови зародження і розвитку українських дошкільних закладів у США та Канаді. Наукове періодичне видання. Український психолого-педагогічний науковий збірник. Вип. 8. Львів, 2016. С. 138-143.