Кафедральні теми

ТЕМАТИЧНА КАРТКА

Назва науково-дослідної роботи

Тенденції розвитку сучасної дошкільної освіти: імплементація Європейського досвіду у вітчизняну педагогічну практику

Тенденции развития современного дошкольного образования: имплементация Европейского опыта в отечественную педагогическую практику.

Trends of modern pre-school education: implementing European experience into ukrainian pedagogical practice

Кафедра, науковий підрозділ, виконуючий роботу: кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти

Науковий керівник: Олійник Марія, Олийник Мария, Oliynyk Maria.

Термін виконання роботи: 2016 – 2020

Мета роботи: змоделювати спільні концептуальні траєкторії модернізації дошкільної освіти, об’єднані фундаментальними принципами побудови єдиного європейського освітнього простору, що реалізуються через стандартизацію освітніх програм і забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти, генералізацію та універсалізацію їх знань, академічну мобільність та оволодіння інструментальними методами набуття особистісних і професійних компетентностей, використання дистанційних та інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій.

Короткий зміст і очікувані результати: У вітчизняній освітній галузі сьогодні відбуваються кардинальні зміни, зумовлені інтеграцією України до світового співтовариства та переходом на європейські стандарти якості. Особливої актуальності набувають модернізаційні процеси у сфері дошкільної освіти та підготовки фахівців до її реалізації, адже саме у дошкільному віці відбуваються суттєві зміни у становленні особистості дитини. У цей віковий період формується основа розумової й моральної культури людини, яка забезпечує їй у майбутньому життєвий успіх.

Стосовно підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти глибокого вивчення й творчого застосування потребують ідеї минулих років і сьогодення країн Європейського Союзу. Особливий інтерес викликає, насамперед, досвід стосовно підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти нових членів ЄС – країн Східної Європи (Республіки Болгарії, Республіки Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Словенії, країн Балтії) – оскільки, в недавньому минулому системи дошкільної освіти означених країн та України мали багато спільних рис, що зумовлено подібністю соціального і політичного устрою держав, їхньою територіальною близькістю та національно-культурною асиміляцією населення в окремих областях України, що межують з країнами-членами ЄС.

Дослідження спрямоване на вивчення й обґрунтування теоретико-методичних засад підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в Східній Європі та визначення можливостей використання педагогічних ідей і досвіду східноєвропейських держав в Україні.

Очікувані результати п’ятирічного дослідження:
– 2 колективні монографії (Україна, Польща, Румунія);
– 1 захищена докторська дисертація (Олійник М. І.);
– 6 захищених кандидатських дисертацій (Квасецька Я.А., Колтунович Т.А., Палагнюк О.В., Рудницька-Юрійчук І.Р., Перепелюк І.Р., Микитейчук Х.І.),
– 15 підручників і навчально-методичних посібників,
– 50 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі у виданнях інших держав, і таких, що індексуються у міжнародних наукометричних базах;
– тези доповідей на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях;
– проведення міжнародних науково-практичних конференцій, круглих столів і науково-методичних семінарів;
– розробка та впровадження в освітній процес спецкурсів «Основи академічної мобільності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» напряму підготовки «Дошкільна освіта») та «Педагогіка вільного часу» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки «Дошкільна освіта»).

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

№ п/п Зміст етапу Термін виконання (рік, квартал) Очікувані результати
1. Теоретико-методологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах європейського освітнього простору січень-грудень 2016 – докторська Олійник М. І. «Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в країнах східної Європи»;

– кандидатська Квасецької Я. А. «Професійна підготовка вихователів дошкільних установ у педагогічних навчальних закладах на західноукраїнських землях (остання третина XIX – перша половина XX століття)»;

– кандидатська Колтунович Т. А. «Психологічні умови корекції професійного вигорання у вихователів дитячих навчальних закладів»;

– кандидатська Палагнюк О. В. «Християнські релігійні настановлення як чинник формування соціальної відповідальності особистості»;

– наукові статті (10);

– навчально-методичні посібники (3);

– міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку дошкільної освіти та професійної підготовки педагогічних кадрів у контексті Євроінтеграційних перетворень»

2 Історико-педагогічний аналіз становлення системи підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти країн Східної Європи січень-грудень 2017 – кандидатська дисертаціяРудницької-Юрійчук І. Р. «Розвиток української дошкільної освіти і виховання в США і Канаді»;- підручник «Основи академічної мобільності»- наукові статті (10);- навчально-методичні посібники (2)
3 Організаційно-педагогічні основи підготовки фахівців для системи дошкільної освіти в країнах Східної Європи січень грудень 2018 – кандидатська дисертація Перепелюк І. Р. «Профорієнтаційна робота в системі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти»;- колективна монографія «Інноваційні технології у підготовці педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти»;- наукові статті (10);- навчально-методичні посібники (3);- підручник «Психологічна служба в закладах освіти»
4 Порівняльний аналіз моделей підготовки фахівців дошкільної освіти в східноєвропейських країнах січень-грудень 2019 – дисертація Микитейчук Х. І. «Зарубіжний досвід формування готовності дітей до школи»

– наукові статті (10);

– навчально-методичні посібники (3)

5 Прогностичні напрями підготовки сучасних фахівців для дошкільної освіти України з урахуванням досвіду країн Східної Європи січень-грудень 2020 – колективна монографія «Тенденції та перспективи розвитку системи дошкільної освіти і професійної підготовки вихователів в умовах Євроінтеграційних перетворень»;

– наукові статті (10);

– навчально-методичні посібники (2);

– науковий звіт з НДР